หลักสูตร MSC Chain of Custody Standard : Default Version 5.0, 28 March, 2019

หลักสูตร MSC Chain of Custody Standard : Default Version 5.0, 28 March, 2019

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร เข้าใจเมื่อต้องดำเนินการขอการรับรอง Marine Stewardship Council MSC Chain of Custody Standard : Default Version (V 5.0) หรือที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้อยู่แล้วก็ทบทวนถึงการปรับเปลี่ยนของมาตรฐานภายใต้ version ใหม่ ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมีรายละเอียดการสอนครอบคลุมถึงรายละเอียดของ website ของ MSC หลักการทั้ง 5 ของข้อกำหนดให้กับผู้เข้าฝึกอบรมได้ความรู้และเข้าใจมากขึ้น

วัตถุประสงค์

• สามารถศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับมาตรฐาน MSC Chain of Custody Standard (MSC)
• ทำให้สามารถที่จะปรับระบบและประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง MSC Chain of Custody Standard : Default Version 5
• ได้รับรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดใหม่ที่เกี่ยวกับข้อกำหนดใหม่ของตามเจตนารมณ์ของ เตรียมพร้อมสำหรับการรับการตรวจ MSC Chain of Custody Standard : Default Version 5
• เตรียมพร้อมสำหรับการรับการตรวจ MSC Chain of Custody Standard : Default

รายละเอียด

วันที่ 1

9.00 - 16.00

Ø  Introduction to MSC Standard

Ø  Principle 1: Certified products are purchased from certified suppliers

Ø  Principle 2: Certified products are identifiable

Ø  Principle 3: Certified products are segregated

Ø  Principle 4: Certified products are traceable and volumes are recorded

Ø  Principle 5: The organisation’s management system addresses the requirements of this Standard

Ø  WORK Shop

16:00 - 16:30 สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการจัดทำระบบ และการถามตอบ

ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, คณะทำงานด้านการจัดการระบบบริหาร, ทีมตรวจติดตามคุณภาพภายใน, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต และพนักงานระดับชั้น ที่มีต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Marine Stewardship Council MSC Chain of Custody Standard

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th