หลักสูตร ข้อกำหนด Global Standard for Gluten-Free Certification Program Issue 3

หลักสูตร ข้อกำหนด Global Standard for Gluten-Free Certification Program Issue 3

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร เข้าใจเมื่อต้องดำเนินการขอการรับรองปราศจากกลูเตนใหม่หรือที่ได้รับการรับรองมาตราฐานนี้อยู่แล้ว (GFCP) เพื่อช่วยให้เข้าใจโรค celiac และ Sensitive กับ กลูเตนที่ไม่ใช่ celiac เข้าใจข้อกำหนดมาตรฐานสากลของโปรแกรมการรับรองปราศจากกลูเตน (GFCP) และเพื่อให้ คำแนะนำในการใช้ระบบการจัดการปราศจากกลูเตนเชิงป้องกันตามความเสี่ยง การฝึกอบรมนี้จะอธิบายถึงกระบวนการที่ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร จะต้องปฏิบัติตามเพื่อที่จะเป็น ได้รับการรับรองสถานที่ผลิตปราศจากกลูเตน (GFCP)

วัตถุประสงค์หลักสูตร

• เพื่อให้ผู้เข้าเรียนเข้าใจถึง ผลกระทบที่โรค celiac มีต่อบุคคลและเหตุที่อุตสาหกรรมอาหารจำเป็นต้องจัดการกับกลูเตน (GFCP)
• ให้ผู้เรียนเข้าใจถึงแนวคิดของการสัมผัสข้ามและศักยภาพในการสัมผัสข้ามกันในกระบวนการผลิตอาหาร
• ให้ผู้เรียนเข้าใจระบบการควบคุมกลูเตนที่แตกต่างกัน ซึ่งต้องนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการระบบการจัดการที่ปราศจากกลูเตน (GFCP) และข้อกำหนด Gluten Free Certification Program issue 3 (GFCP)
• อธิบายขั้นตอนการขอรับการรับรองของโปรแกรมการรับรองปราศจากกลูเตน (GFCP)

รายละเอียดหลักสูตร

วันที่ 1

9.00 - 16.00

Ø  Introduction  celiac disease and non-celiac gluten sensitivity

Ø  1. Senior Leadership Commitment

Ø  2. Prerequisite programs

Ø  3. Gluten controls

Ø  4.HACCP principles

Ø  5. Records

Ø  6. Document control

Ø  7. Validation

Ø  8. GFMS maintenance and reassessment

Ø  9. Internal audits    / WORK Shop

16:00 - 16:30 สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการจัดทำระบบ และการถามตอบ

ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, คณะทำงานด้านการจัดการระบบบริหาร, ทีมตรวจติดตามคุณภาพภายใน, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต และพนักงานระดับชั้น ที่มีต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตน ( Gluten Free )

สนใจติดต่อ ฝ่ายฝึกอบรม
Tel. 063-187-9718
Email eqa.training@equalassurancethai.com

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th