หลักสูตร วิศวกรรมด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

หลักสูตร วิศวกรรมด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

หลักการและเหตุผล

หลักการเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงาน การวางแผนและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในโรงงาน การวางผังโรงงาน เพื่อลดอุบัติเหตุให้เกิดน้อยที่สุด ความปลอดภัยในงานเครื่องจักรกลและงานเชื่อม ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า งานที่เกี่ยวข้อง กับเชื้ออเพลิงและสารพิษ การจัดหน่วยงานเพื่อบริหารงานด้านการวางแผนเพื่อความปลอดภัย

 

วัตถุประสงค์หลักสูตร

  • เพื่อสามารถศึกษา วิเคราะห์ หลักการเพื่อการป้องกนอุบัติเหตุในโรงงานได้
  • เพื่อศึกษาเข้าใจเรื่องการวางแผนและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในโรงงานได้
  • เพื่อสามารถเข้าใจความปลอดภัยในงานเครื่องจักรกลและงานเชื่อมได้
  • เพื่อสามารถเข้าใจความปลอดภัยในงานไฟฟ้า

รายละเอียดหลักสูตร

วันและเวลา หัวข้อการอบรม
วันที่ 1

09:00 – 16:00

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัย

1.1 ความเป็นมาของงานด้านความปลอดภัย

1.2 หลักการเรื่อง วิศวกรรม ความปลอดภัย

1.3 งานด้านความปลอดภัย

1.4 สาเหตุของอุบัติเหตุ และ การสอบสวนอุบัติเหตุ

บทที่ 2 หลักการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงาน

2.1 การเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน

2.2 การจำแนกประเภทอุบัติเหตุ

2.3 สาเหตุที่ทำให้คนงานประสบอุบัติเหตุ

2.4 หลักการประเมินอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นในโรงงานโดยการคำนวณทางสถิติ และ การป้องกัน

บทที่ 3 หลักการออกแบบโรงงานเพื่อความปลอดภัย

3.1 ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

3.2 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

3.3 เครื่องจักรและการ์ดป้องกันเครื่องจักร

3.3 เครื่องมือและการทำงานที่ปลอดภัย

บทที่ 4 ความปลอดภัยในงานเครื่องจักรกลและงานเชื่อมโลหะ

4.1 อันตรายจากเครื่องจักรกล

4.2 หลักการทำการ์ดเครื่องจักรกล

4.3 ความปลอดภัยในงานเชื่อมโลหะ

4.4 อันตรายจากงานเชื่อมโลหะ

บทที่ 5 ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า

5.1 ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า

5.2 อันตรายที่เกิดจากไฟฟ้า

5.3 สาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุจากไฟฟ้า

5.4 ข้อควรปฏิบัติในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า

16:00 – 16:30 สรุปการอบรม การเสนอแนะ และการถามตอบ

 

ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรม

หัวหน้างานจป. และผู้สนใจทั่วไป

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th