หลักสูตรการตรวจติดตามภายใน GHPs/HACCP และเทคนิคการตรวจมาตรฐานทางด้านอาหาร

1 D Internal audit

หลักสูตรการตรวจติดตามภายใน GHPs/HACCP และเทคนิคการตรวจมาตรฐานทางด้านอาหาร

หลักการและเหตุผล

การตรวจประเมินภายใน หมายถึง การตรวจสอบว่าการทำกิจกรรมต่าง ๆขององค์กรมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน การตรวจติดตามภายใน GHPs/HACCP และเทคนิคการตรวจมาตรฐานทางด้านอาหาร ที่กำหนดไว้ และถูกนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล เหมาะสมหรือไม่ มีจุดบกพร่องตรงไหน ที่ใดบ้างเพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุง หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจประเมินภายในองค์กรหรือตรวจประเมินแบบบูรณาการ ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจเชิงกระบวนการ และเข้าใจถึงขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการและแนวทางการตรวจประเมิน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจติดตามภายในขององค์กรจึงเป็นความสำคัญเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ระบบคุณภาพ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความหมายของการตรวจประเมินภายในและคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินภายใน
  • เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมินภายในการวางแผนการตรวจ, เข้าใจถึงเทคนิคในการตรวจประเมิน การตั้งคำถาม, การสัมภาษณ์,การสุ่มตัวอย่างและการรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมิน
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนใบ (CARs) ที่แสดงถึงข้อเท็จจริงและเป็นประโยชน์กับผู้ถูกตรวจประเมิน รวมถึงกระบวนการแก้ไข
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนรายงานผลการตรวจประเมินให้ผู้บริหารทราบ

รายละเอียด

วันที่ 1

9.00 - 16.00

·        หลักการการตรวจประเมินภายใน และคุณสมบัติผู้ตรวจประเมินภายใน

·        ทบทวนข้อกำหนด

·        การวางแผนการตรวจประเมิน

·        การเตรียมตัวการตรวจประเมิน แนวทางการจัดทำรายการตรวจประเมิน (Audit Checklist)

·        กระบวนการตรวจประเมิน และเทคนิคการตรวจประเมิน Workshop การตรวจประเมินภายในทบทวนข้อกำหนด ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้

·        การเตรียมตัวการตรวจประเมิน แนวทางการจัดทำรายการตรวจประเมิน (Audit Checklist) (ต่อ)

·        กระบวนการตรวจประเมิน และเทคนิคการตรวจประเมิน Workshop ออก CARs

  16:00 - 16:30 สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการจัดทำระบบ และการถามตอบ

ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, คณะทำงานด้านการจัดการระบบบริหาร, ทีมตรวจติดตามคุณภาพภายใน, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ,เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารและบรรจุภัณฑ์และพนักงานระดับชั้น

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th