ADKAR Change Management

ADKAR Change Management

การบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วยหลักการ ADKAR

หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงในองค์กรมีเกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งโปรเจ็คงานใหม่ ๆ การคิดค้นเพื่อการปรับปรุงสมรรถนะ, การเพิ่มกำไร, การยกระดับความสามารถในการเข่งขัน เราสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้สามารถทำงานได้คล่องตัวมากขึ้น การปรับปรุงกระบวนการทำให้เกิดความมั่นใจถึงความสอดคล้องต่อข้อกำหนดกฎหมายต่าง ๆ หรือ การเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้ประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้า

ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งหมด พนักงานมีส่วนร่วมในการทำให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างมาก เป็นเหตุผลว่าทำไมองค์กรจึงจำเป็นต้องมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดี

 

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 • เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในองค์กร
 • เพื่อให้เข้าใจหลักปฏิบัติ แนวทางการเตรียมการ การนำไปใช้ และการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง นำไปสู่การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จตามเป้าหมาย
 • เพิ่มโอกาสความสำเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • ช่วยองค์กรสร้างกระบวนการลดความเสี่ยง ต่อการล้มเหลวของภารกิจสำคัญ
 • เพื่อให้เกิดการปฏิบัติต่อพนักงานที่ถูกต้อง เหมาะสม สร้างขวัญกำลังใจที่ดีต่อทีมงาน

 

รายละเอียดหลักสูตร

วันที่ 1

9.00 - 16.00

ความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง

ความเชื่อมโยงในข้อกำหนดมาตรฐานต่างๆ

Modern change management theory

ADKAR model

 • ความเข้าใจพื้นฐาน ADKAR model
 • AWARENESS การรับรู้
 • DESIRE แรงปรารถนา
 • KNOWLEDGE ความสามารถ
 • ABILITY ความสามารถ
 • REINFORCEMENT แรงสนับสนุน

ขั้นตอนการนำ ADKAR นำไปปฏิบัติ  Workshop

  16:00 - 16:30 สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการจัดทำระบบ และการถามตอบ

ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรม

Management Team, HR, Risk Management Committee, คณะทำงานด้านการจัดการระบบบริหาร, นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th