หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐาน amfori BSCI – System Manual Updates 2018

หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐาน

amfori BSCI - System Manual Updates 2018

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันลูกค้าต่างประเทศ ไม่ว่ากลุ่ม อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้า อาหาร เป็นต้น ให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจกับคู่ค้าที่ความสามารถด้านการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และ การใช้แรงงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมเพื่อชุมชน ดังนั้นเพื่อให้โรงงานผู้ผลิตในประเทศไทย พร้อมสำหรับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระดับสากล คือ amfori BSCI - System Manual Updates 2018จึงต้องทำความเข้าใจกับข้อกำหนดดังกล่าว

วัตถุประสงค์หลักสูตร

• เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของ amfori BSCI - System Manual Updates 2018เพื่อสร้างความรู้
• ความเข้าใจ amfori BSCI - System Manual Updates 2018 ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม
• เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับมาตรฐาน amfori BSCI - System Manual Updates 2018

รายละเอียดหลักสูตร

วันและเวลา

หัวข้อการอบรม

09:00 – 12:00

Performance Area 1: Social management systems and cascade effect
ระบบการจัดการด้านสังคมและผลกระทบต่อเนื่อง
-  Performance Area 2: Workers involvement and protection  /    การมีส่วนร่วมและการคุ้มครองคนงาน
Performance Area 3: The rights of freedom of association and collective bargaining
สิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มและการเจรจาต่อรองร่วมกัน
Performance Area 4: No discrimination /   ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
Performance Area 5: Fair remuneration  /    ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
Performance Area 6: Decent working hours  /    ชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม

12:00 – 13:00

พักเที่ยง

13:00 – 16:00

Performance Area 7: Occupational health and safety  /     อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Performance Area 8: No child labour  /    ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก
Performance Area 9: Special protection for young workers  /     การคุ้มครองพิเศษสำหรับคนงานเยาวชน
Performance Area 10: No precarious employment  /    ไม่มีการจ้างงานที่เสี่ยง
Performance Area 11: No bonded labour  /    ไม่มีแรงงานบังคับ
Performance Area 12: Protection of the environment  /     การปกป้องสิ่งแวดล้อม
-   Performance Area 13: Ethical behaviour   /    พฤติกรรมทางจริยธรรม

16:00 – 16:30

สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการจัดทำระบบ และการถามตอบ

ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร , ผู้จัดการแผนก , ฝ่ายบุคคล บุคคลกรด้านงาน payroll Supervisor, บุคคลกรด้านแรงงานสัมพันธ์ Leader, หัวหน้างาน, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโรงงาน

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th