หลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐาน amfori BSCI – System Manual Updates 2023

หลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐาน amfori BSCI - System Manual Updates 2023

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันลูกค้าต่างประเทศ ไม่ว่ากลุ่ม อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้า อาหาร เป็นต้น ให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจกับคู่ค้าที่ความสามารถด้านการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และ การใช้แรงงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมเพื่อชุมชน ดังนั้นเพื่อให้โรงงานผู้ผลิตในประเทศไทย พร้อมสำหรับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระดับสากล คือ amfori BSCI - System Manual Updates 2023 จึงต้องทำความเข้าใจกับข้อกำหนดดังกล่าว

 

วัตถุประสงค์หลักสูตร

  • เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ amfori BSCI - System Manual Updates 2023 ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม
  • เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญหลักจรรยาบรรณของ amfori BSCI ฉบับ 2021 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 กันยายน 2023

 

รายละเอียดหลักสูตร

9.00 - 12.00 Performance Area 1: Social management systems and cascade effect ระบบการจัดการด้านสังคมและผลกระทบต่อเนื่อง

Performance Area 2: Workers involvement and protection  /    การมีส่วนร่วมและการคุ้มครองคนงาน

Performance Area 3: The rights of freedom of association and collective bargaining สิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มและการเจรจาต่อรองร่วมกัน

Performance Area 4: No discrimination /   ไม่มีการเลือกปฏิบัติ

Performance Area 5: Fair remuneration  /    ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

Performance Area 6: Decent working hours  /    ชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม

12:00 - 13:00 พักเที่ยง
13:00 – 16:00 Performance Area 7: Occupational health and safety  /     อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Performance Area 8: No child labour  /    ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก

Performance Area 9: Special protection for young workers  /     การคุ้มครองพิเศษสำหรับคนงานเยาวชน

Performance Area 10: No precarious employment  /    ไม่มีการจ้างงานที่เสี่ยง

Performance Area 11: No bonded labour  /    ไม่มีแรงงานบังคับ

Performance Area 12: Protection of the environment  /     การปกป้องสิ่งแวดล้อม

Performance Area 13: Ethical behaviour   /    พฤติกรรมทางจริยธรรม

  16:00 - 16:30 สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการจัดทำระบบ และการถามตอบ

ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร , ผู้จัดการแผนก , ฝ่ายบุคคล บุคคลกรด้านงาน Payroll Supervisor, บุคคลกรด้านแรงงานสัมพันธ์ Leader, หัวหน้างาน, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโรงงาน

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th