หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เบื้องต้น (Basic Microsoft Office for working)

หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เบื้องต้น (Basic Microsoft Office for working)

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เพราะการมีความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเป็นสิ่งจำเป็นในการนำไปใช้งานในการทำงานและชีวิตประจำวัน อีกทั้งเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องเข้าใจพื้นฐานของโปรแกรม ในกลุ่ม Microsoft office ที่มีการใช้งาน แต่ละด้าน โดยที่นิยมใช้งานจะมีอยู่ 3 โปรแกรมหลักๆ คือ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ซึ่งทั้ง 3 โปรแกรมได้รับความนิยมอย่างมาก สำหรับการจัดทำเอกสาร แบบฟอร์ม จัดเก็บข้อมูลและใช้คำนวณ และ นำเสนองาน (Presentation)

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint และ สามารถปรับเปลี่ยน เวอร์ชั่นของไฟล์ ที่เป็นเวอร์ชั่นเก่า มาเป็นเวอร์ชั่นใหม่ เพื่อให้สามารถใช้ ประสิทธิภาพของโปรแกรมใด้อย่างเหมาะสม
 • เพื่อให้ผู้อบรมสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการเขียนรายงานได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว พร้อมทั้งการจัด หน้ากระดาษ เพื่อสะดวกในการแก้ไขต่อไป
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสูตรการคำนวณได้
 • เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำเสนอผลงานได้
 • เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำโปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint ไปประยุกต์ใช้งาน ในการทำงานได้

รายละเอียดหลักสูตร

วันที่ 1

9.00 - 16.00

แนะนำคุณลักษณะของ Microsoft office ทั้ง 3 โปรแกรม

Microsoft Word

 • ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม
 • การทำงานกับเอกสาร จัดรูปแบบเอกสาร จัดรปแบบย่อหนา และข้อความ
 • สร้างตารางเก็บข้อมูล แทรกรูปภาพ
 • การใช้งาน SmartArt สำหรับทำผังองค์กร, ขั้นตอนการทำงาน (Process Flow)
 • การทำงานกับกราฟ
 • การจัดพิมพ์เอกสาร

Microsoft Excel เบื้องต้น

 • ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม
 • การซ่อนและแสดงแถบเครื่องมือ
 • การกรอกข้อมูลใน Work Sheet
 • การแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูล การย้ายและคัดลอกข้อมูล
 • กรอกข้อมูลวันที่ กรอกข้อมูลตัวเลขโดยบังคับให้เป็นข้อความ
 • ปรับความกว้างของคอลัมน์
 • กรอกข้อมูลอัตโนมัติ
 • เรียกใช้ชุดลำาดับขอมูลขึ้นมาเอง แทรกคลอลัมน์วาง แทรกแถวว่าง
 • กำหนดรูปแบบให้กับข้อมูล, วันที่, ตัวเลข
 • ตีเส้นขอบตาราง ระบายสีช่องเซล สร้างสูตรสำหรับใช้คำนวณ การใช้สูตร Sum กับการหาค่าต่างๆ
 • ตรึงแถวและคอลัมน์
 • แบ่งหน้ากระดาษ กำหนดให้แถว คอลัมน์ ที่ต้องการพิมพ์ซ้ำกันทุกๆ หน้า
 • การสั่งพิมพ์

Microsoft PowerPoint

 • ป้อนข้อความลงในสไลด์
 • แทรกสไลด์ใหม่ เปลี่ยนมุมมองสไลด์ ลบสไลด์
 • เลือกสไลด์ที่สร้างไว้
 • เปิดหรือปิดแถบไม้บรรทัด
 • เลือกวัตถุที่อยู่ในสไลด์ เคลื่อนย้ายวัตถุ
 • เปลี่ยนแบบตัวอักษร เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ใส่ลักษณะพิเศษให้ตัวอักษร เปลี่ยนสีพื้นหลัง กำหนดรูปภาพให้เป็นพื้นหลัง ปรับแต่งรูปที่อยู่ในสไลด์ การใสเงาให้รูปภาพ การจัดกลุ่มรูปวาดเป็นรูปเดียว
 • สร้างแผนภูมิ จัดเรียงลำดับสไลด์ การซ่อนบางสไลด์ไม่ให้ฉาย กำหนดลูกเล่นให้กับรูปภาพหรือข้อความ
 • การสั่งพิมพ์

(ผู้เข้าเรียนทุกคน ต้องมีคอมพิวเตอร์และมีการลงโปรแกรมที่จะเรียน)

  16:00 - 16:30 สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการจัดทำระบบ และการถามตอบ

ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรม

สำหรับพนักงานทุกระดับที่เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office ในการทำงานประจำวัน

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th