Basic Microsoft Project for Project Management Course

Basic Microsoft Project for Project Management Course

หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Project ขั้นพื้นฐานสำหรับการบริหารโครงการ

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันในการทำงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายแผนงาน ทั้งกำหนดการภายใน, ภายนอก (ลูกค้า), งบประมาณ/ค่าใช้จ่ายจำเป็นต้องมีการควบคุมให้ดี และเหมาะสมโดยคำนึงถึงความยืดหยุ่นในการควบคุมโครงการต่าง ๆ
การบริหารโดยขาดเครื่องมือที่เหมาะสม ในการนำมาวางแผน ติดตามสถานะ และรายงานความคืบหน้าเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในการบริหารโครงการ ดังนั้น การเรียนรู้และนำเครื่องมือต่าง ๆ ที่นิยมใช้ในการบริหารโครงการที่แพร่หลายมาประยุกต์ใช้ในองค์กร ช่วยลดปัญหาและความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ
โปรแกรม Microsoft project เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารโครงการได้ดี ทั้งการวางแผนงาน, กำหนด milestone, การรายงานความสำเร็จ, การวางแผนติดตามงาน, การควบคุมต้นทุน และความเสี่ยงอื่น ๆ หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft project ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเหมาะกับทุกองค์กรที่ต้องการทำงานอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักการในการบริหารโครงการ เช่น โครงการทางด้านพัฒนาซอฟแวร์, โครงการด้านการก่อสร้างต่างๆ
 • เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในองค์กร ทำให้เกิดความเข้าใจและใช้งานได้ถูกต้อง
 • สร้างทักษะในการวางแผน ปรับปรุงความยืดหยุ่นในการบริหารโครงการ ทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคล, งบประมาณ ผ่านการฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Microsoft Project

รายละเอียดหลักสูตร

วันที่ 1

9.00 - 16.00

 • หลักการพื้นฐานและแนวคิดการบริหารโครงการในธุรกิจต่างๆ
 • แนะนำโครงสร้างของโปรแกรม Microsoft Project
 • การใช้งาน Microsoft Project ในงานบริหารโครงการและ workshop
 • การสร้างปฏิทินสำหรับการใช้ในการบริหารโครงการ
 • การกำหนดรายละเอียดของงานในโครงการ
 • การปรับเปลี่ยนงานของโครงการ
 • การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างงาน
 • การกำหนดไมล์สโตนและงานที่ต้องทำเป็นประจำ
 • การกำหนดข้อมูลทรัพยากรในโครงการ
 • การจัดสรรทรัพยากรให้กับงาน
 • การบริหารทรัพยากรในโครงการ

Workshop โจทย์สำหรับการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ

  16:00 - 16:30 สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการจัดทำระบบ และการถามตอบ

ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, คณะทำงานด้านการจัดการระบบบริหาร, Project Manager, ทีมบริหารโครงการ, นักศึกษา, พนักงานทุกระดับชั้น และผู้สนใจทั่วไป

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th