หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร”

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร”

Carbon Footprint for Organization

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นำไปสู่ความแปรปรวนทางธรรมชาติ ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ในการดำรงชีวิต และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทำให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อเศรษฐกิจ สภาพสังคม และสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลกระทบในวงกว้างระดับโลก ในด้านความยั่งยืนของมนุษยชาติ ทำให้เกิดเวทีการประชุมต่าง ๆ ระดับโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วน ร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น UNFCC COP, World Economic Forum, World Business Council for Sustainable Development  โดยมีเป้าหมายให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการผลิตและบริการเป็นศูนย์ ตั้งแต่ปี 2050 เป็นต้นไป

โดยพื้นฐานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จำเป็นต้องรู้ว่าปัจจุบันเรามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ในระดับใด มาจากแหล่งไหน การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กรจึงความจำเป็นเพื่อเป็นพื้นฐานในการกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในลำดับถัดไป

 

วัตถุประสงค์หลักสูตร

  • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรสามารถเก็บข้อมูลและประเมินเป็นค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้
  • มีความเข้าใจในการจัดทำบัญชีและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  • มีความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการขอรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร

รายละเอียดหลักสูตร

วันและเวลา หัวข้อการอบรม
9.00 - 12.00
  • ข้อกำหนดในการคำนวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
  • วิธีการเก็บข้อมูลและการระบุแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
  • Workshop ฝึกปฏิบัติการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
12:00 – 13:00 พักกลางวัน
13:00 – 14:00
  • สำรวจแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท (Walkthrough Survey)
14:00 – 15:00
  • การจัดทำ Template ในการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท
15:00 – 16:00
  • การจัดทำ Verification Sheet และรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรเพื่อขอรับรอง
16:00 – 16:30
  • บทสรุป และตอบคำถาม

 

ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, คณะทำงานด้านการจัดการระบบบริหาร, ทีมตรวจติดตามคุณภาพภายใน, นักศึกษา, พนักงานทุกระดับชั้น และผู้สนใจทั่วไป

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th