หลักสูตร CCCF (Completely Check Completely Find-Out)

หลักสูตร CCCF (Completely Check Completely Find-Out)

หลักการและเหตุผล

กิจกรรม CCCF (Completely Check Completely Find-Out) เป็นกิจกรรมที่เน้นให้องค์กรหรือสถานประกอบกิจการค้นหา เหตุการณ์ผิดปกติหรือเหตุการณ์เฉียด (Near Miss) เพื่อวิเคราะห์และกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขเหตุการณ์ผิดปกติหรือเหตุการณ์ เฉียดนั้นไม่ให้นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน รวมทั้งมีตัวอย่างกิจกรรมการค้นหาจุดอันตราย และการจัดการกับจุดอันตรายนั้น

ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่จะทำให้องค์กรหรือสถานประกอบกิจการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เพื่อลดและควบคุม

อุบัติเหตุในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์หลักสูตร

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทราบถึงแนวทางการค้นหาเหตุการณ์ผิดปกติ
  • เพื่อปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยจากการป้องกันเชิงรับ ไปเป็นการป้องกันที่สาเหตุก่อนเกิดอุบัติเหตุ

รายละเอียดหลักสูตร

วันและเวลา หัวข้อการอบรม
วันที่ 1

09:00 – 16:00

  • อะไรคือ อุบัติการณ์
  • แนวคิด CCCF (CCCF Concept)
  • Stop 6
  • หลักการค้นหาอันตรายภายในพื้นที่ปฏิบัติงานและขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
  • การแบ่งประเภทของอันตราย ระดับความรุนแรงของอันตราย

-Work Shop

  • หลักการคัดเลือก และวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปรับปรุง
  • ตัวอย่างการแก้ไขปรับปรุง และติดตามผล
  • การจัดทำบอร์ด CCCF Visual Control

- Work Shop

16:00 – 16:30 สรุปการอบรม การเสนอแนะ และการถามตอบ

 

ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรม

หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ และผู้สนใจทั่วไป

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th