หลักสูตรการควบคุมคุณภาพแบบ QC story

หลักสูตรการควบคุมคุณภาพแบบ QC story

หลักการและเหตุผล

การดำเนินกิจกรรมในแต่ละกระบวนการมีเป้าหมายเฉพาะเรื่อง เพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของกระบวนการถัดไป จนถึงลูกค้าผู้ใช้งาน ในแต่ละกระบวนการมีปัจจัยที่สำคัญที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงาน เช่น คน เครื่องจักรอุปกรณ์ วัตถุดิบ วิธีการ และสภาพแวดล้อม 5M1E

ไม่มีปัจจัยใดที่จะคงความสมบูรณ์และเหมาะสมอยู่ตลอดเวลา เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดความผิดปกติของปัจจัยเหล่านั้น ปัญหาย่อมเกิดขึ้น

ปัญหา คือ ความแตกต่างระหว่างผลที่เกิดขึ้นจริงและสิ่งเป้าหมายที่ต้องการ/คาดหวังซึ่งอาจเกิดขึ้นซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบที่สามารถวัดได้และรู้สึกได้ แต่ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข/ป้องกันการเกิดซ้ำ ในอุตสาหกรรมการผลิตได้มีการประยุกต์ใช้หลักการแก้ไขปัญหาหลากหลายประเภทเข้ามาใช้เช่น QCC ,          QC Story , 8D ,5 Principles ,CAR  เป็นต้น ซึ่งที่กล่าวมานี้เป็นเพียงกระบวนการทั้งหมด ซึ่งจะพบว่าผู้ที่แก้ไขรู้เพียงกระบวนการไม่รู้เครื่องมือสำหรับใช้ในการวิเคราะห์หรือแสดงผลก็อาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

เดิมมา QC Story คือรายงานที่ใช้ในองค์กรเพื่อใช้ในการอธิบายเรื่องการแก้ปัญหาที่ผ่านมาอย่างง่ายๆ อย่างไรก็ตามกิจกรรมของ QC Story แสดงว่าเรื่องเหล่านี้นำไปสู่ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาได้ดีและง่ายต่อการเข้าใจและทำให้กิจกรรมแก้ไขปัญหามีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง

ปัจจุบัน QC Story ได้รับการพิจารณาให้เป็นกลยุทธ์พื้นฐานที่ใช้ในกิจกรรมแก้ไขปัญหาเพิ่มจากขั้นตอนการจัดทำรายงาน

QC Story (คิวซีสตอรี่) คือ “ขั้นตอนการแก้ไขหรือปรับปรุงยกระดับ ภายใต้เงื่อนไขการพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจถึงเรื่องราวโครงการของกระบวนการทำงาน ผ่านกิจกรรม PDCA อย่างเป็นระบบ”

 

วัตถุประสงค์หลักสูต

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการ/กระบวนการแก้ไขปัญหา QC Story ของ Japanese Standards Association และเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา และการเลือกตัดสินใจถึงมาตรการที่เหมาะสม
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก อบรม มีทักษะการวิเคราะห์สาเหตุและการระบุวิธีการจัดการ/เลือกแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมกับแต่ละปัญหา

รายละเอียดหลักสูตร

วันและเวลา หัวข้อการอบรม
09:00 – 16:00 บทนำ

– ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำธุรกิจ

– ปัญหาและมุมมองของการเกิด/แก้ไขปัญหา

– ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดยหลักการ PDCA

– QC Story 8 ขั้นตอน และ QC 7 Tools

STEP 1 การเลือกหัวข้อปรับปรุง

– ตรวจสอบถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตนเอง

– ระบุและรวบรวมรายการของปัญหา

– ประเมินตัวปัญหาโดยตารางและสรุปหัวข้อ ของ JSA

STEP 2 ให้เหตุผลในการกำหนดหัวข้อ

– การระบุผลกระทบและแรงจูงใจ

STEP 3 วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน

– การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด

– การจัดลำดับรายการปัญหาสำหรับการวิเคราะห์สาเหตุ (Pareto)

– วิธีการตั้งเป้าหมายจากสูตรประเมินโอกาส

STEP 4 ชี้บ่งต้นตอของปัญหา คัดเลือกวิธีการแก้ปัญหาและวางแผนกิจกรรม

– การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและการให้คะแนนความสำคัญของสาเหตุ

– วิธีการยืนยันสาเหตุของปัญหา

– การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา

– การประเมินวิธีแก้ไขจากตารางประเมินค่า

– การจัดทำแผนการดำเนินการแก้ไข

STEP 5 ดำเนินการตามแผน

– การดำเนินการแก้ไข

STEP 6 เฝ้าติดตาม และประเมินผลกิจกรรมที่ปฏิบัติ

– การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด

– การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย

STEP 7 การจัดทำมาตรฐาน

– การจัดทำมาตรฐานและกำหนดจุดควบคุม

– การฝึกอบรม

– การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด

– การยืนยันผลการรักษาสภาพ

STEP 8 ศึกษาปัญหาอื่นและเลือกหัวข้อปัญหาครั้งถัดไป

– ทบทวนผลการดำเนอนงานและคัดเลือกหัวข้อปัญหาถัดไป

  • บรรยาย 50% Workshop 50%
  • ทำกิจกรรมผ่านชุด WORKSHOP อบรม QC Story ที่ และการนำ QC 7 Tools มาใช้
  • ใช้หลักการระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรมเสมือนจริง
16:00 – 16:30 สรุปการอบรม การเสนอแนะ และการถามตอบ

 

ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรม

หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th