หลักสูตร CQI-15 2nd Edition (Welding System Assessment)

หลักสูตร CQI-15 2nd Edition (Welding System Assessment)

การตรวจประเมินกระบวนการพิเศษ ระบบงานเชื่อม 2 วัน

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากมีการระบุข้อกำหนดสำหรับผู้ผลิตงานชุบผิวให้แก่ ลูกค้า OEM (ยานยนต์) จึงเกิดความพยายามร่วมกันของลูกค้า OEM และ ผู้ผลิตลำดับที่ 1 ที่จะสร้างความในใจในกระบวนการสำหรับโรงงานเชื่อมประกอบ ข้อกำหนด ที่กำหนดขึ้นมาตามมาตรฐานนี้ จึงเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเชื่อมโลหะ สำหรับลูกค้า OEM และ เพื่อให้มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ จึงต้องมีระบบการตรวจสอบกระบวนการ และ ผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ สอดคล้องตามมาตฐาน ช่วยลดความเสี่ยงของข้อบกพร่องจากกระบวนการเชื่อมสำหรับการการใช้งานในยานยนต์

 

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงแนวทาง การประเมิน ตรวจสอบ ระบบงาน Welding
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ ถึงข้อกำหนด การประเมิน ตรวจสอบ ระบบงาน Welding
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้องค์กรนำระบบการประเมิน ตรวจสอบ ระบบงาน Weldingไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รายละเอียดหลักสูตร

วันและเวลา หัวข้อการอบรม
วันที่ 1

09:00 – 16:00

 • INTRODUCTION and Change point for 2 ed. (บทนำ และจุดเปลี่ยน สำหรับ 2 ed.)
 • ASSESSOR QUALIFICATIONS (คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน)
 • INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE COVER SHEET (การแนะนำการเขียน Cover Sheet)
 • Weld Systems Assessment (การตรวจประเมิน ระบบงานเชื่อมโลหะ)
 • Section 1 - Weld System Process Assessment (ระบบการประเมินการเชื่อม)
 • Section 2 - Documentation (ระบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง)
 • Section 3 - Preplanning / Quality Documentation (การวางแผนล่วงหน้า / เอกสารด้านคุณภาพ)
 • Work Shop
วันที่ 2

09:00 – 16:00

 • Section 4 - Production Monitoring / Documentation (การเฝ้าระวังกระบวนการผลิต และ เอกสาร)
 • Section 5- Rework or Scrap Procedures and Reports (ระบบการความคุม งานซ่อม งานเสีย และ บันทึก)
 1. (_) Welding Job Audit ตามประเภทการ Welding ของโรงงานนั้นๆ PART PRINT (แบบ)
 2. CONTROL PLAN (แผนควบคุม)
 3. DESTRUCTIVE & NONDESTRUCTIVE TESTING DATA (การทดสอบ แบบทำลาย และไม่ทำลาย)
 4. WELD QUALITY INSPECTION & REPORTS (การตรวจสอบคุณภาพ)
 5. REWORK PROCEDURE & REPORTS ( ขั้นตอนและรายงานการซ่อมงาน)
 6. PARAMETER DOCUMENTATION (เอกสารสำหรับปรับตั้งเครื่อง)
 7. MAINTENANCE RECORDS (บันทึกการซ่อมบำรุง)
 8. SUSTAINABILITY (การรักษาความยั่งยืน)
 9. EQUIPMENT & ROBOTIC PROCESSING REQUIREMENTS ( อุปกรณ์ และ ข้อกำหนดกระบวนการใช้หุ่นยนต์ )

-      Workshop

16:00 – 16:30 สรุปการอบรม การเสนอแนะ และการถามตอบ

 

ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, Internal process auditors, แผนก QA and แผนก Production แผนก วิศวกรรม และ แผนกที่เกี่ยวข้อง

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th