หลักสูตร CQI-29 1 Edition (Brazing System Assessment)

หลักสูตร CQI-29 1 Edition (Brazing System Assessment)

การตรวจประเมินกระบวนการพิเศษ ระบบงานเชื่อมแบบบัดกรีแข็ง 2 วัน

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากมีการระบุข้อกำหนดสำหรับผู้ผลิตงานบัดกรีแข็ง ให้แก่ ลูกค้า OEM (ยานยนต์) จึงเกิดความพยายามร่วมกันของลูกค้า OEM และ ผู้ผลิตลำดับที่ 1 ที่จะสร้างความในใจในกระบวนการสำหรับโรงงานบัดกรีแข็ง ข้อกำหนดที่กำหนดขึ้นมาตามมาตรฐานนี้ จึงเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมบัดกรีแข็งโลหะ สำหรับลูกค้า OEM และ เพื่อให้มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ จึงต้องมีระบบการตรวจสอบกระบวนการ และ ผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ สอดคล้องตามมาตฐาน ช่วยลดความเสี่ยงของข้อบกพร่องจากกระบวนการเชื่อมสำหรับการการใช้งานในยานยนต์

 

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงแนวทาง การประเมิน ตรวจสอบ ระบบงาน บัดกรีแข็ง
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ ถึงข้อกำหนด การประเมิน ตรวจสอบ ระบบงาน บัดกรีแข็ง
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้องค์กรนำระบบการประเมิน ตรวจสอบ ระบบงาน Weldingไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รายละเอียดหลักสูตร

วันและเวลา หัวข้อการอบรม
วันที่ 1

09:00 – 16:00

 • INTRODUCTION (บทนำ)
 • ASSESSOR QUALIFICATIONS (คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน)
 • INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE COVER SHEET (การแนะนำการเขียน Cover Sheet)
 • Brazing Systems Assessment (การตรวจประเมิน ระบบงานเชื่อมบัดกรีแข็ง)
 • Section 1 – Brazing System Process Assessment (ระบบการประเมินการเชื่อมบัดกรีแข็ง)
 • Section 2 - Documentation (ระบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง)
 • Section 3 - Preplanning / Quality Documentation (การวางแผนล่วงหน้า / เอกสารด้านคุณภาพ)
 • Section 4 - Production Monitoring / Documentation (การเฝ้าระวังกระบวนการผลิต และ เอกสาร)
 • Work Shop
วันที่ 2

09:00 – 16:00

 • Brazing Systems Assessment (การตรวจประเมิน ระบบงานเชื่อมโลหะ)– ต่อ
 • Section 5 - Fixturing and Tooling (อุปกรณ์จับยึดและเครื่องมือ)
 • Section 6- Rework or Scrap Procedures and Reports (ระบบการความคุม งานซ่อม งานเสีย และ บันทึก)
 • Section 7 - Process and Test Equipment Requirements (ข้อกำหนดกระบวนการ และอุปกรณ์ทดสอบ)
 • Section 8 - Thermal Management (การจัดการด้านอุณหภูมิ)
 • Section 9 - Process Control(การควบคุมกระบวนการ)
 • (_) Welding Job Audit ตามประเภทการ Welding ของโรงงานนั้นๆ ประกอบด้วย
  1. PART PRINT (แบบ)
  2. CONTROL PLAN (แผนควบคุม)
  3. BRAZE QUALITY INSPECTION & REPORTS (การตรวจสอบคุณภาพ)
  4. PARAMETER DOCUMENTATION (เอกสารสำหรับปรับตั้งเครื่อง)
  5. MAINTENANCE RECORDS (บันทึกการซ่อมบำรุง)
  6. SUSTAINABILITY (การรักษาความยั่งยืน)
  7. PROCESS MONITORING (การเฝ้าระวัง)
  8. FIXTURING AND TOOLING (อุปกรณ์จับยึด และ เครื่องมือ)
 • Work Shop
 • Post Test
16:00 – 16:30 สรุปการอบรม การเสนอแนะ และการถามตอบ

 

ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, Internal process auditors, แผนก QA and แผนก Production แผนก วิศวกรรม และ แผนกที่เกี่ยวข้อง

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th