Equalassurance-ISO45001 Internal audit course profile R0

Equalassurance-ISO45001 Internal audit course profile R0

หลักสูตรการตรวจประเมินระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001:2018

หลักการและเหตุผล

การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) หมายถึง การตรวจสอบว่าการทำกิจกรรมต่าง ๆขององค์กรมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ และถูกนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล เหมาะสมหรือไม่ มีจุดบกพร่องตรงไหน ที่ใดบ้างเพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุง หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจประเมินภายในองค์กรหรือตรวจประเมินแบบบูรณาการ ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจเชิงกระบวนการ และเข้าใจถึงขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการและแนวทางการตรวจประเมิน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจติดตามภายในขององค์กรจึงเป็นความสำคัญเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความหมายของการตรวจประเมินภายในและคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินภายใน
 • เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมินภายในการวางแผนการตรวจ, เข้าใจถึงเทคนิคในการตรวจประเมิน การตั้งคำถาม, การสัมภาษณ์,การสุ่มตัวอย่างและการรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมิน
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนใบ (CARs) ที่แสดงถึงข้อเท็จจริงและเป็นประโยชน์กับผู้ถูกตรวจประเมิน รวมถึงกระบวนการแก้ไข
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนรายงานผลการตรวจประเมินให้ผู้บริหารทราบ

รายละเอียดหลักสูตร

วันและเวลา หัวข้อการอบรม

09:00 – 16:00

 • หลักการการตรวจประเมินภายใน และคุณสมบัติผู้ตรวจประเมินภายใน

 • ทบทวนข้อกำหนด ISO45001:2018 และแนวทางการตรวจประเมิน

 • การวางแผนการตรวจประเมิน

 • การเตรียมตัวการตรวจประเมิน แนวทางการจัดทำรายการตรวจประเมิน (Audit Checklist)

 • กระบวนการตรวจประเมิน และเทคนิคการตรวจประเมิน

 • การจัดทำรายงานการตรวจประเมิน และการเขียนแบบฟอร์มร้องขอการแก้ไข (CAR)

 • การติดตามภายหลังการตรวจประเมิน

 • การติดตามการแก้ไข (ตามปิด CAR)

 • ปัญหาที่พบในกระบวนการการตรวจประเมิน และในการตรวจประเมินจากภายนอก

16:00 – 16:30

สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการจัดทำระบบ และการถามตอบ

ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรม

คณะทำงานด้านการจัดการระบบบริหาร, ทีมตรวจติดตามภายใน, ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำระบบ ISO, SMR, ผู้ช่วย SMR, ผู้บริหาร, นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th