ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ “ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและการสอบเทียบ ISO/IEC17025:2017”

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้

“ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและการสอบเทียบ ISO/IEC17025:2017”

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันนี้ ในวงการอุตสาหกรรมทุกวงการที่มีการใช้เครื่องมือวัด มีการทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับผลการทดสอบ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้วัดนั้น มีความถูกต้อง และเชื่อถือผลการวัดได้  ดังนั้นห้องปฏิบัติการทั้งทางด้านเคมี ทางกายภาพ ทางด้านเชื้อจุลินทรีย์ หรือ การสอบเทียบเครื่องมือ ต้องจัดทำมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อรองรับความคาดหวังดังกล่าว

วัตถุประสงค์หลักสูตร

  • เพื่อให้ผู้เข้าเรียนเข้าใจความคาดหวังของมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ในแต่ละข้อกำหนด
  • เพื่อให้ผู้เข้าเรียนสามารถประยุกต์และจัดทำระบบ ISO/IEC 17025 : 2017 ให้กับห้องปฏิบัติขององค์กรได้
  • เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ ของมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ของผู้เข้าเรียน

รายละเอียดหลักสูตร

วันและเวลา หัวข้อการอบรม
วันที่ 1
9.00 - 16.00
หลักการและแนวทางการขอการรับรองของห้องปฏิบัติการ
ข้อกำหนดและแนวทางการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด

  • ข้อที่ 4 ข้อกำหนดทั่วไป
  • ข้อที่ 5 ข้อกำหนดด้านโครงสร้าง
  • ข้อที่ 6 ข้อกำหนดด้านทรัพยากร

กิจกรรมเพื่อให้เข้าใจในแต่ละข้อกำหนด

16:00 - 16:30 สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการจัดทำระบบ และการถามตอบ
วันที่ 2
9.00 - 16.00
ข้อกำหนดและแนวทางการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด

  • ข้อที่ 7 ข้อกำหนดด้านกระบวนการ
  • ข้อที่ 8 ข้อกำหนดด้านการบริหารงาน

กิจกรรมเพื่อให้เข้าใจในแต่ละข้อกำหนด

16:00 - 16:30 สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการจัดทำระบบ และการถามตอบ

ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, คณะทำงานด้านการจัดการระบบในห้องปฏิบัติการต่างๆ, ทีมตรวจติดตามคุณภาพภายใน, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ,เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในองค์กร

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th