Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000) Version 6.0 Transition

Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000) Version 6.0 Transition

หลักสูตรการปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐาน ระบบบริหารความปลอดภัยอาหาร ฉบับที่ 6.0

หลักการและเหตุผล

โดยหลักสูตรนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้ทำความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ข้อกำหนดของมาตราฐาน FSSC22000 V.6.0 รวมทั้งองค์กรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานนี้แล้วต้องการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อย

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงข้อกำหนดที่มีการปรับเปลี่ยนจาก version 6.0
 • เพื่อให้ผู้เข้าเรียนเข้าใจ หลักการและแนวทางปฏิบัติสำหรับการควบคุม PRPs ,ISO/TS22002-1 และข้อกำหนดส่วนเพิ่มที่มีการปรับเปลี่ยน

รายละเอียดหลักสูตร

วันที่ 1
9.00 - 16.00

ทบทวนข้อกำหนดที่ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนจาก version 5 -> version 6

 • ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ FSSC22000  ( ISO22000 :2018 Food safety Management System )
 • ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ FSSC22000  (ส่วนที่ Prerequisite Programmes  ISO/TS22002-1 : 2019 สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร )  การประยุกต์ใช้และการปรับเปลี่ยนข้อกำหนด version  6.0
 • ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ FSSC22000  (ส่วนที่ 3 ข้อกำหนดส่วนเพิ่มของ FSSC22000 )
  2.5.1 การจัดการงานบริการและ วัสดุที่ซื้อ(ทุกหมวดห่วงโซ่อาหาร)
  2.5.2  ฉลากผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ (หมวดห่วงโซ่อาหารทั้งหมด)
  2.5.3 การป้องกันอาหาร (หมวดห่วงโซ่อาหารทั้งหมด)
  2.5.4 แผนบรรเทาเรื่องอาหารปลอม (หมวดห่วงโซ่อาหารทั้งหมด)
  2.5.5 การใช้ Logo (ทุกหมวดห่วงโซ่อาหาร)
  2.5.6 การจัดการสารก่อภูมิแพ้ (ทุกหมวดห่วงโซ่อาหาร)
  2.5.7 การติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม (หมวดห่วงโซ่อาหาร BIII, C, I & K)
  2.5.8 วัฒนธรรมความปลอดภัยและคุณภาพอาหาร (ทุกหมวดห่วงโซ่อาหาร)
  2.5.9 การควบคุมคุณภาพ (ทุกหมวดห่วงโซ่อาหาร)
  2.5.10 การขนส่ง การจัดเก็บและการจัดเก็บ (ทุกประเภทโซ่อาหาร)
  2.5.11 การควบคุมอันตรายและมาตรการในการป้องกันการปนเปื้อนข้าม (ทุกประเภทโซ่อาหาร ยกเว้น FII)
  2.5.12 การควบคุมอันตรายและมาตรการในการป้องกันการปนเปื้อนข้าม (ทุกประเภทโซ่อาหาร ยกเว้น FII)
  2.5.13 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (หมวดโซ่อาหาร  BIII, C, D, E, F, I & K)
  2.5.14 สถานะสุขภาพ (หมวดโซ่อาหาร D)
  2.5.15 การจัดการอุปกรณ์ (หมวดห่วงโซ่อาหารทั้งหมด ยกเว้น FII)
  2.5.16 การสูญเสียอาหารและของเสีย (หมวดห่วงโซ่อาหารทั้งหมด ยกเว้น I)
  2.5.17 ข้อกำหนดสำหรับการสื่อสาร (ทุกประเภทโซ่อาหาร)
  2.5.18  ข้อกำหนดสำหรับองค์กรที่มีการรับรองสถานที่ผลิตมากกว่า 1  สาขา
16:00 - 16:30 สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการจัดทำระบบ และการถามตอบ

ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, คณะทำงานด้านการจัดการระบบบริหาร, ทีมตรวจติดตามคุณภาพภายใน, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ,เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารและบรรจุภัณฑ์และพนักงานระดับชั้น

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th