หลักสูตร Genba Improvement การปรับปรุงที่หน้างาน เพื่อเพิ่มผลผลิต

หลักสูตร Genba Improvement การปรับปรุงที่หน้างาน เพื่อเพิ่มผลผลิต

หลักการและเหตุผล

ทุกกิจกรรมมีการใช้ปัจจัยสำหรับการผลิต เช่น คน เครื่องจักรอุปกรณ์ วิธีการ วัตถุดิบ และ สภาพแวดล้อม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ใช้เพื่อสำหรับการเพิ่มผลลิตซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสม แต่ปัญหาที่พบคือไม่มีปัจจัยใดที่จะมีสภาพที่สมบูรณ์ได้ตลอด จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดทั้งความสูญเสียและสูญเปล่า ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อทำให้สภาพการทำงานเป็นปกติ

การปรับปรุงที่หน้างานเพื่อเพิ่มผลผลิต (Genba Improvement) จึงมีความจำเป็นกับทุกองค์กรเพื่อทำให้องค์กรนั้นสามารถทำให้การทำงานนั้น ง่าย สะดวกมากขึ้น รวมถึงการลดปัญหาความผิดพลาดต่างๆ โดยมีเป้าหมายหลัก เช่น จำนวนชิ้นงานต้องเพิ่มมากขึ้นโดยใช้เวลาเท่าเดิมหรือน้อยลง
การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต นี้จะมีเครื่องมือมากมายเช่น การทำ KAIZEN , QCC , ใช้หลัก IE , การทำSMED เป็นต้น

 

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการและความจำเป็นในการปรับปรุงที่หน้างานเพื่อเพิ่มผลผลิต ( Genba Improvement)
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะการปรับปรุงกระบวนการ

รายละเอียดหลักสูตร

วันและเวลา หัวข้อการอบรม
9.00 - 16.00
 • บทนำ
 • แนวทางและเครื่องมือต่างๆสำหรับการปรับปรุงเพื่อ เพิ่มผลผลิต
 • 6 ขั้นตอนการปรับปรุงงานด้วย เทคนิค วิศวอุตสาหการ IE
 • ขั้นตอนที่ 1 เลือกกระบวนการทำงานที่ต้องการปรับปรุง
 • ขั้นตอนที่ 2 ศึกษารายละเอียดของวิธีการทำงาน
 • ศึกษาการทำงานโดย Flow Chart
 • ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาเวลาและการคำนวณเวลามาตรฐาน
 • ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการทำงาน
 • ความสูญเสีย/สูญเปล่า ในการทำงาน
 • การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการปรับปรุงงานโดย 5W1H
 • ขั้นตอนที่ 5 ออกแบบกระบวนการใหม่
 • การปรับปรุงกระบวนการโดยหลักการการ KAIZEN และ ECRS
 • ขั้นตอนที่ 6 วัดผลการปรับปรุงกระบวนการและสร้างมาตรฐานการทำงานใหม่
 • การวิเคราะห์ข้อมูลก่อน-หลัง ปรับปรุง
 • การเริ่มนำกระบวนการใหม่ไปใช้
16:00 – 16:30 สรุปการอบรม การเสนอแนะ และการถามตอบ

 

ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร วิศวกร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th