หลักสูตรการตรวจติดตามภายใน GHPs/HACCP Revised in 2022

หลักสูตรการตรวจติดตามภายใน

GHPs/HACCP Revised in 2022

หลักการและเหตุผล

การตรวจประเมินภายใน หมายถึง การตรวจสอบว่าการทำกิจกรรมต่าง ๆขององค์กรมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน การตรวจติดตามภายใน GHPs/HACCP revised in 2022 และเทคนิคการตรวจมาตรฐานทางด้านอาหาร ที่กำหนดไว้ และถูกนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล เหมาะสมหรือไม่ มีจุดบกพร่องตรงไหน ที่ใดบ้างเพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุง หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจประเมินภายในองค์กรหรือตรวจประเมินแบบบูรณาการ ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจเชิงกระบวนการ และเข้าใจถึงขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการและแนวทางการตรวจประเมิน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจติดตามภายในขององค์กรจึงเป็นความสำคัญเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ระบบคุณภาพ

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความหมายของการตรวจประเมินภายในและคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินภายใน
 • เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมินภายในการวางแผนการตรวจ, เข้าใจถึงเทคนิคในการตรวจประเมิน การตั้งคำถาม, การสัมภาษณ์,การสุ่มตัวอย่างและการรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมิน
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนใบ (CARs) ที่แสดงถึงข้อเท็จจริงและเป็นประโยชน์กับผู้ถูกตรวจประเมิน รวมถึงกระบวนการแก้ไข
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนรายงานผลการตรวจประเมินให้ผู้บริหารทราบ

 

รายละเอียดหลักสูตร

วันที่ 1

9.00 - 16.00

 • หลักการการตรวจประเมินภายใน และคุณสมบัติผู้ตรวจประเมินภายใน
 • ทบทวนข้อกำหนด
 • การวางแผนการตรวจประเมิน
 • การเตรียมตัวการตรวจประเมิน แนวทางการจัดทำรายการตรวจประเมิน (Audit Checklist)
 • กระบวนการตรวจประเมิน และเทคนิคการตรวจประเมิน

Workshop การตรวจประเมินภายในทบทวนข้อกำหนด ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้

 • การเตรียมตัวการตรวจประเมิน แนวทางการจัดทำรายการตรวจประเมิน (Audit Checklist) (ต่อ)
 • กระบวนการตรวจประเมิน และเทคนิคการตรวจประเมิน
 • Workshop ออก CARs
  16:00 - 16:30 สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการจัดทำระบบ และการถามตอบ

ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, คณะทำงานด้านการจัดการระบบบริหาร, ทีมตรวจติดตามคุณภาพภายใน, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ,เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารและบรรจุภัณฑ์และพนักงานทุกระดับที่ต้องการพัฒนาเพื่อตรวจสอบงานบริษัท

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th