Global Recycled Standard 4.0

Global Recycled Standard 4.0

หลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐานสากล สำหรับการรีไซเคิล ฉบับที่ 4.0

หลักการและเหตุผล

โดยหลักสูตรนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้ทำความเข้าใจ Global Recycled Standard 4.0   หลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐานสากล สำหรับการรีไซเคิล ฉบับที่ 4.0

วัตถุประสงค์หลักสูตร

  • เพื่อให้ผู้เข้าเรียนสามารถประยุกต์ใช้ข้อกำหนดต่างๆ เพื่อสามารถจัดทำระบบขององค์กร เพื่อตรวจรับรองระบบ
  • เพื่อให้ผู้เข้าเรียนได้เข้าใจและได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้เข้าใจข้อกำหนด ทำให้มีแนวทางในการประยุกต์ใช้หลังจากฝึกอบรมผ่านแล้ว

รายละเอียดหลักสูตร

วันที่ 1
9.00 - 16.00
ประวัติและความเป็นมาของมาตรฐาน   Global Recycled Standard 4.0

Section A – General Information ข้อมูลทั่วไป

Section B – Social Requirements ข้อกำหนดทางด้านสังคม

Section C1 –Environmental Management System ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

Section D – Chemical Requirements ข้อกำหนดทางด้านเคมี

16:00 - 16:30 สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการจัดทำระบบ และการถามตอบ

ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, คณะทำงานด้านการจัดการระบบบริหาร , ทีมตรวจติดตามคุณภาพภายใน, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ,เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th