หลักสูตร CQI-9 : การตรวจประเมินกระบวนการพิเศษ ระบบงาน HT

หลักสูตร CQI-9 : การตรวจประเมินกระบวนการพิเศษ ระบบงาน HT

Heat System Assessment 4th Edit. (2วัน)

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากมีการระบุข้อกำหนดสำหรับผู้ผลิตงานชุบผิวให้แก่ ลูกค้า OEM (ยานยนต์) จึงเกิดความพยายามร่วมกันของลูกค้า OEM และ ผู้ผลิตลำดับที่ 1 ที่จะสร้างความในใจในกระบวนการสำหรับโรงงานชุบผิวแข็ง(HT) ข้อกำหนด ที่กำหนดขึ้นมาตามมาตรฐานนี้ จึงเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมชุบผิวสำหรับลูกค้า OEM และ เพื่อให้มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ จึงต้องมีระบบการตรวจสอบกระบวนการ และ ผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ สอดคล้องตามมาตฐาน ช่วยลดความเสี่ยงของข้อบกพร่องจากกระบวนการชุบผิวสำหรับการการใช้งานในยานยนต์

 

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงแนวทาง การประเมิน ตรวจสอบ ระบบงานชุบผิวแข็ง (HT)
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ ถึงข้อกำหนด การประเมิน ตรวจสอบ ระบบงานชุบผิวแข็ง (HT)
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้องค์กรนำระบบการประเมิน ตรวจสอบ ระบบงานชุบผิวแข็ง ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รายละเอียดหลักสูตร

วันและเวลา หัวข้อการอบรม
วันที่ 1

09:00 – 16:00

 • INTRODUCTION (บทนำ)
 • ASSESSOR QUALIFICATIONS (คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน)
 • INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE COVER SHEET (การแนะนำการเขียน Cover Sheet)
 • Plating Systems Assessment (การตรวจประเมิน ระบบงาน HT)
 • Section 1 Management responsibility and Quality Plaining (ผู้รับผิดชอบในการจัดการ และ การทำแผนงาน APQP)
 • Section 2 Floor and Material Handling (พื้นที่การทำงาน และ การจัดเก็บ เคลื่อนย้าย วัตถุดิบ และ สินค้า)
 • Work Shop
วันที่ 2

09:00 – 16:00

 • Plating Systems Assessment (การตรวจประเมิน ระบบงาน HT)– ต่อ
 • Section 3 Equipment (อุปกรณ์ เครื่องจักร ที่ใช้งาน)
 • Pyrometry (อุณหภูมิ)
 • Section 4 Job Audit (การทำ Job Audit )
 • Process table (ตารางกระบวนการงาน HT) ตามประเภทของโรงงานนั้นๆ
 • Process control and Test Equipment Table (_) ตามประเภทการชุบของโรงงานนั้นๆ (การควบคุมกระบวนการ และ เครื่องมือตรวจสอบ ทดสอบ)
 • Work shop
 • Test
16:00 – 16:30 สรุปการอบรม การเสนอแนะ และการถามตอบ

 

ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, Internal process auditors, แผนก QA and แผนก Production แผนก วิศวกรรม และ แผนกที่เกี่ยวข้อง

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th