IATF16949 Internal audit course profile R0

IATF16949:2016 Internal audit Course

หลักสูตรการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF16949:2016

หลักการและเหตุผล

การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) หมายถึง การตรวจสอบว่าการทำกิจกรรมต่าง ๆขององค์กรมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน IATF16949:2016 ได้กำหนดไว้ และถูกนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล เหมาะสมหรือไม่ มีจุดบกพร่องตรงไหน ที่ใดบ้างเพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุง หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจประเมินภายในองค์กร หรือตรวจประเมินผู้ขาย ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจเชิงกระบวนการสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และเข้าใจถึงขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการและแนวทางการตรวจประเมิน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจติดตามภายในขององค์กรจึงเป็นความสำคัญเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ระบบคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรม

คณะทำงานด้านการจัดการระบบบริหาร, ทีมตรวจติดตามคุณภาพภายใน, ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำระบบ ISO QMR, ผู้ช่วย QMR, ผู้บริหาร, นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th