หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel แบบ Intermediate (ระดับกลาง)

หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel แบบ Intermediate (ระดับกลาง)

หลักการและเหตุผล

โปรแกรม Microsoft Excel นับว่าเป็นโปรแกรม สามัญประจำเครื่องที่มีประโยชน์มากมายมีความสามารถ รอบด้านนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย หากใช้งานอย่างคล่องแคล่วจะช่วยให้การทำงาน ง่ายขึ้นและสะดวกรวดเร็ว ซึ่งในหลักสูตร Microsoft Excel Intermediate ออกแบบสำหรับผู้ที่ใช้งาน Excel อยู่แล้ว แต่ต้องการ ศึกษาสูตรคำนวณที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้น พร้อมทั้ง สามารถสร้างสูตรคำนวณต่างๆ ไปประยุกต์ใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น Marketing HR และ Inventory เป็นต้น นอกจากนี้ยังกล่าวถึงเทคนิคการทำงานกับข้อมูล การทำ Pivot Table และ Pivot Chart รวมถึงการกำหนดค่าความปลอดภัยต่างๆ เช่น ซ่อนสูตรคำนวณ การ Protect Sheet และ การตั้งค่า รหัสผ่านของไฟล์

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 • เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและสูตรต่างๆของโปรแกรม Microsoft Excel
 • เพื่อฝึกทักษะการสร้างตารางคำนวณโดยใช้ฟังก์ชันต่างๆ ในเชิงประยุกต์สูตรได้
 • เพื่อฝึกทักษะการใช้ Microsoft Excel สร้างกราฟข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลด้วย PivotTable ได้
 • เพื่อสามารถนาเอาเทคนิคการใช้เครื่องมือและสูตรของโปรแกรม Microsoft Excel ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมในการทางานปัจจุบัน

 

รายละเอียดหลักสูตร

วันที่ 1

9.00 - 16.00

 1. ความรู้พื้นฐานกับ Microsoft Excel
 • ส่วนประกอบของ โปรแกรม Microsoft Excel
 • ความสามารถของ Microsoft Excel
 • การจัดมุมมองการทำงานกับไฟล์
 • การ บันทึก ไฟล์ Microsoft Excel ไปเป็นไฟล์ในรูปแบบต่าง ๆ
 1. คีย์ลัดในการทำงาน
 • การเคลื่อนไปยังส่วนต่าง ๆ ของ Excel เพื่อทำงานกับข้อมูลจำนวนมาก
 • การเลือกข้อมูลแบบรวดเร็ว
 • การจัดรูปแบบข้อมูลแบบรวดเร็ว
 1. การทำงานกับวันที่
 • เทคนิคการตรวจสอบการว่าเครื่องของเราใช้รูปแบบของวันที่แบบใด
 • การจัดการว่าจะต้องป้อนเป็น พ.ศ. หรือ ค.ศ.
 1. การทำงานอัตโนมัติ ด้วย Auto Fill และ Flash Fill
 • กรณีศึกษา : การแยกชื่อ นามสกุล
 • กรณีศึกษา : การทำลำดับอัตโนมัติ
 1. การทำ Dropdown List ใน Microsoft Excel พร้อมการทำ Dynamic Reference
 2. การจัดรูปแบบ เซลล์ ให้เหมาะกับเนื้อหา (Formatting Cell)
 • การจัดรูปแบบ Format Cell…
 • การจัดรูปแบบด้วยเงื่อนไข (Conditional Formatting)
 • เทคนิคการจัดรูปแบบ เช่น การแสดงผลด้วยตัวสีแดง เมื่อยอดติดลบ เป็นต้น
 • การคัดลอกรูปแบบด้วยความรวดเร็ว
 1. การคำนวณใน Microsoft Excel
 • เครื่องหมายการคำนวณ
 • การอ้างอิง Cell, Worksheet, Workbook
 • สูตรการคำนวณ IF เพื่อกำหนดเงื่อนไข
 • การ Lock Cell โดยใช้เครื่องหมาย $
 1. การสร้างกราฟ เพื่อใช้นำเสนอข้อมูล
 • การสร้างกราฟ และการกำหนดโครงสร้างของข้อมูลให้ถูกต้องเหมาะสม
 • กราฟแท่ง เพื่อนำเสนอข้อมูล – กรณีศึกษา การเปรียบเทียบจำนวนสินค้าคงคลังของสินค้าแต่ละรายการ
 • กราฟวงกลม – กรณีศึกษา การทำเป็นกราฟ Market Share 3 มิติ เพื่อการนำเสนอที่น่าสนใจยิ่งขึ้น
 • กราฟเส้น – กรณีศึกษา การทำกราฟเพื่อแสดงยอดขายรายเดือน
 • กราฟ 2 แกน – กรณีศึกษาในการสร้างกราฟที่มี 2 ประเภท และมี 2 แกน พร้อมกัน เช่น กราฟเปรียบเทียบ ยอดขาย กับ ผลกำไร (%)
 1. การทำงานกับข้อมูล ในการใช้งาน Microsoft Excel สำหรับผู้ที่ทำงานกับ Excel ย่อมมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตรงนี้จะมีเทคนิคที่ช่วยในการจัดการกับข้อมูล จำนวนมาก ๆ ให้ง่ายขึ้นมาก ๆ
 • การเรียงข้อมูลตามลำดับ (Sorting)
 • การกรองข้อมูล (Filter) ด้วย Auto Filter
 1. สูตรการสืบค้นข้อมูลระหว่างตารางด้วย VLOOKUP
 • กรณีศึกษา : การสืบค้นข้อมูล
 1. Tips เทคนิคการทำงานกับ Microsoft Excel
 • เครื่องมือในการแยกตัวอักษรออกเป็นคอลัมน์ (Text to Columns)
 • เทคนิคการสร้างลิสต์รายการอัตโนมัติ โดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ตลอดเวลา
 • เทคนิคการตั้งค่าเวลาเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการทำงาน Excel
 • เทคนิคการคัดลอกสูตรอย่างรวดเร็ว แม้เป็นแสนรายการ ก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว
 • เทคนิคการทำเลขรันอัตโนมัติ
 1. การกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัย (Security)
 • การกำหนดรหัสผ่านให้ไฟล์ Excel
 • การป้องกัน Worksheet & Workbook (Protect Sheet, Protect Workbook)
  16:00 - 16:30 สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการจัดทำระบบ และการถามตอบ

ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรม

สำหรับพนักงานทุกระดับที่ต้องใช้งาน Microsoft excel ในการทำงานประจำวันในระดับการใช้สูตรคำนวณ การสร้างกราฟ เป็นต้น

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th