Internal audit Course amfori BSCI – System Manual Updates 2018

Internal audit Course amfori BSCI - System Manual Updates 2018

หลักสูตรการตรวจประเมิน ข้อกำหนดมาตรฐาน amfori BSCI - System Manual Updates 2018

หลักการและเหตุผล

การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) หมายถึง การตรวจสอบว่าการทำกิจกรรมต่าง ๆขององค์กรมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ข้อกำหนดมาตรฐาน amfori BSCI - System Manual Updates 2018 ได้กำหนดไว้ และถูกนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล เหมาะสมหรือไม่ มีจุดบกพร่องตรงไหน ที่ใดบ้างเพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุง หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจประเมินภายในองค์กร หรือตรวจประเมินผู้ขาย และเข้าใจถึงขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการและแนวทางการตรวจประเมิน

วัตถุประสงค์หลักสูตร

• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความหมายของการตรวจประเมินภายในและคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินภายใน
• เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมินภายในการวางแผนการตรวจ, เข้าใจถึงเทคนิคในการตรวจประเมิน การตั้งคำถาม, การสัมภาษณ์,การสุ่มตัวอย่างและการรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมิน ตามหลักการ ISO19011 รวมถึงการสุ่มตรวจการประยุกต์ใช้ตามข้อกำหนดลูกค้า
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนใบ (CARs) ที่แสดงถึงข้อเท็จจริงและเป็นประโยชน์กับผู้ถูกตรวจประเมิน รวมถึงกระบวนการแก้ไข
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนรายงานผลการตรวจประเมินให้ผู้บริหารทราบ

รายละเอียดหลักสูตร

วันและเวลา หัวข้อการอบรม
วันที่ 1

09:00 – 16:00

·         กระบวนการตรวจติดภายในด้านความรับผิดชอบทางสังคม Internal Audit Process throughout Social Accountability Standard

·         Workshop 1 – Audit Plan (แผนการตรวจติดตาม)

·         แนวทางการจัดทำรายการการตรวจติดตาม Establishing Audit Checklist for Social Accountability Standard

·         Workshop 2 – Audit Checklist (รายการการตรวจติดตาม)

·         เทคนิคการตรวจประนด้านแรงงาน Audit Techniques for Social  Accountability Standard

·         Workshop 3 – Interview Techniques (เทคนิคการตรวจ)

·         การเขียนรายงานและประเด็นความไม่สอดคล้อง Audit Conclusion and Report for Social Accountability Standard

·         Workshop 4 - แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม และ ทำแบบทดสอบ NCs Statement/การเขียนรายงานความไม่สอดคล้อง (45 นาที)

16:00 – 16:30 สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการจัดทำระบบ และการถามตอบ

ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรม

คณะทำงานด้านการจัดการระบบ Social Accountability Standard , ทีมตรวจติดตามคุณภาพภายใน, ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำระบบ Social Accountability Standard QMR, ผู้ช่วย QMR, ผู้บริหาร, นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th