ISO14001 requirement and implementation course profile R0

ISO14001:2015 Requirement and implementation Course

หลักสูตรข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO14001:2015

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ทั้งขนาดเล็ก, ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ล้วนต้องมีการทำธุรกิจในการผลิตสินค้า, บริการหรือการซื้อขาย ซึ่งต้องมีการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อการเจริญเติบโต ปัจจัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมขององค์กร มีผลให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงความต้องการของภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่คาดหวังให้องค์กรรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม การประยุกต์ใช้ระบบบริหารสิ่งแวดล้อมจึงมีความจำเป็นมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความสอดคล้องตามข้อกำหนด กฎหมายต่าง ๆ รวมถึงความต้องการลูกค้า และส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, คณะทำงานด้านการจัดการระบบบริหาร, ทีมตรวจติดตามคุณภาพภายใน, เจ้าหน้าที่ จป ทุกระดับ, นักศึกษา, พนักงานทุกระดับชั้น และผู้สนใจทั่วไป

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th