ISO22301:2019 Requirement and implementation Course หลักสูตรข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO22301:2019

ISO22301:2019 Requirement and implementation Course

หลักสูตรข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO22301:2019

หลักการและเหตุผล

ธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงมากในตลาดการค้า เพื่อให้มีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการให้กับลูกค้าได้ตามที่คาดหวัง โดยต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ทำให้เกิดปัญหา เกิดการหยุดชะงักในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้า และส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ดังจะเห็นได้จากหลายๆครั้ง ที่พบว่า บางองค์กรเมื่อเผชิญกับสภาวะวิกฤต ที่ทำให้เกิดการหยุดชะงัก ทำให้ธุรกิจชะลอตัว หรือบางครั้ง อาจถึง กับต้องปิดกิจการ ดังเช่นที่มีตัวอย่างนี้เห็น เช่นน้ำท่วมใหญ่ ในประเทศไทยเมื่อปี 2554 หรือวิกฤตทางการเมือง หลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา
มาตรฐาน ISO22301 ระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ หรือ Business Continuity Management System (BCMS) เป็นมาตรฐานที่ สร้างขึ้นมาเพื่อ ให้ข้อกำหนดที่มีจุดมุ่งหมาย สำหรับองค์กร เมื่อหากนำไปใช้ จะสามารถสร้างความยืดหยุ่น ในการให้บริการหรือส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง และลดผลกระทบ ที่เกิดจากการหยุดชะงัก ทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี รวมไปถึง ยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้ด้วย

วัตถุประสงค์หลักสูตร

• เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการจัดการด้าน ความต่อเนื่องทางธุรกิจในองค์กร, รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับ จากการนำระบบไปประยุกต์ใช้
• เพื่อสร้างความรู้, ความเข้าใจในการเชื่อมโยง เข้ากับกระบวนการขององค์กร ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม
• เพื่อให้ทีมงานตรวจประเมินระบบการจัดการด้าน ความต่อเนื่องทางธุรกิจเข้าใจในรายละเอียดข้อกำหนด ช่วยให้เพิ่มความสามารถในการค้นหาจุดปรับปรุงในองค์กรได้ดีขึ้น

รายละเอียดหลักสูตร

วันและเวลา หัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 1

09:00 – 16:00

·        ความจำเป็นสำหรับการนำ มาตรฐานความต่อเนื่องทางธุรกิจไปประยุกต์ใช้ และประโยชน์ที่จะได้รับ

·        แนวคิดและหลักการของมาตรฐาน ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

·        นิยามคำศัพท์

·        ข้อกำหนดของระบบการบริหาร ความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO22301:2019 และการนำไปประยุกต์ใช้

o   ข้อที่ 4 บริบทขององค์กร (Context of the organization)

o   ข้อที่ 5 ความเป็นผู้นำ (Leadership)

o   ข้อที่ 6 การวางแผน (Planning)

วันที่ 2

09:00 – 16:00

o   ข้อที่ 7 การสนับสนุน (Support)

o   ข้อที่ 8 การดำเนินการ (Operation)

o   ข้อที่ 9 การประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation)

o   ข้อที่ 10 การปรับปรุง (Improvement)

16:00 – 16:30 สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการจัดทำระบบ และการถามตอบ

ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, คณะทำงานด้านการจัดการระบบบริหาร, ทีมตรวจติดตามคุณภาพภายใน, นักศึกษา, พนักงานทุกระดับชั้น และผู้สนใจทั่วไป

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th