ISO50001:2018 Energy Management System Requirement Course

ISO50001:2018 Energy Management System Requirement Course

หลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO50001:2018

หลักการและเหตุผล

พลังงานนับเป็น หนึ่งในทรัพยากรที่ใช้ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่าง ๆ และเป็นต้นทุนที่สำคัญขององค์กร ระบบ ISO 50001:2018 เป็นระบบมาตรฐานการจัดการด้านพลังงานพลังงาน ช่วยในการบริหารจัดการพลังงาน การนำระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001: 2018 มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะช่วยให้องค์กรใช้พลังงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ในขณะเดียวกันยังช่วยเสริมสร้างความสอดคล้องตามข้อกำหนด กฎหมายทางด้านพลังงาน และเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 • เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการจัดการด้านพลังงานในองค์กร ที่มีประสิทธิภาพ
 • เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดมาตรฐาน ISO50001:2018, และทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม
 • เพื่อสร้างสร้างทักษะและความเข้าใจในการเชื่อมโยงกระบวนการขององค์กร เข้ากับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO50001:2018 และสามารถนำไปบูรณาการณ์ทำระบบร่วมกับมาตรฐานอื่น ๆ ได้
 • เพื่อให้ทีมงานตรวจประเมินระบบการจัดการด้านพลังงาน เข้าใจในรายละเอียดข้อกำหนด ช่วยให้เพิ่มความสามารถในการค้นหาจุดปรับปรุงในองค์กรได้ดีขึ้น

รายละเอียดหลักสูตร

วันและเวลา หัวข้อการอบรม

Day 1

09:00 – 16:30

 • ข้อกำหนดของระบบการบริหารพลังงาน ISO50001:2018 และการนำไปประยุกต์ใช้

  • หลักการของระบบบริหารการจัดการพลังงาน

  • ข้อที่ 4 บริบทขององค์กร (Context of the organization)

  • ข้อที่ 5 ความเป็นผู้นำ (Leadership)

  • ข้อที่ 6 การวางแผน (Planning)

  • ข้อที่ 7 การสนับสนุน (Support)

 • ข้อที่ 8 การดำเนินการ (Operation)

 • ข้อที่ 9 การประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation)

 • ข้อที่ 10 การปรับปรุง (Improvement)

 • Work shop การประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน

16:00 – 16:30

สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการจัดทำระบบ และการถามตอบ

ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, คณะทำงานด้านการจัดการระบบบริหาร, ทีมตรวจติดตามภายใน, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, นักศึกษา, พนักงานทุกระดับชั้น และผู้สนใจทั่วไป

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th