KPI (Key Performance Indicators) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

KPI (Key Performance Indicators)

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

หลักการและเหตุผล

KPI (Key Performance Indicators) สำหรับองค์กร เมื่อเราเข้ามาทำงาน ร่วมกับองค์กร เราก็จะพบ KPI ที่บ่งชี้ระดับการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น ระดับ บริษัท หรือ องค์กร ระดับฝ่าย ระดับหน่วยงาน และ ระดับบุคคล ซึ่งบางครั้งมักจะพบว่า เมื่อดำเนินกิจกรรมตาม ที่ได้รับ KPI กลับ ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่าง หน่วยงาน หรือบุคคล
ดังนั้น เราจึงมาเรียนรู้ในการ สร้าง KPI และ PI (Performance Indicators) ที่สอดคล้องและส่งเสริม ให้องค์กรได้มีความสำเร็จ รวมทั้ง ส่งผลต่อผลงาน และ สามารถนำมาพิจารณาร่วมกับการประเมินผลงาน ในการขึ้นเงินเดือน หรือ การจ่ายโบนัส

วัตถุประสงค์หลักสูตร

• เพื่อเข้าใจ KPI ในการประยุกต์ใช้ ให้สอดคล้อง และส่งเสริมกัน ในการดำเนินกิจกรรมของ องค์กรสู่ผลสำเร็จ
• เพื่อให้มีหลักในการ นำผลงานมาใช้ในการ ประเมิน อย่างมีประสิทธิภาพ และ มีแบบฟอร์ม ในการประเมินผลงาน
• การนำไปประยุกต์ใช้ กับ ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System: QMS) ตามหลักการ PDCA

รายละเอียดหลักสูตร

วันและเวลา หัวข้อการอบรม
09:00 – 16:00 ·         ความหมาย ความสำคัญ และชนิดของ KPI

·         การกำหนด KPI จาก เป้าหมายองค์กร สู่หน่วยงานและ บุคคลากร

·         การประยุกต์ใช้ และ สร้าง Action plan เพื่อควบคุม

·         การสรุปผล KPI เพื่อใช้ในการประเมินผลงาน

16:30 – 17:00 สรุปการอบรม การเสนอแนะ และการถามตอบ

ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการหรือหัวหน้าหน่วยงาน, QMR หรือผู้ดูและระบบ ประเมินผลงานประจำปี หน่วยงาน HR และ ผู้ที่สนใจ

ติดต่อ

สนใจติดต่อ คุณ พรพชร (หมู)
Tel. 063-187-9718
Email eqa.training@equalassurancethai.com
Website http://eqathaitraining.com

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th