หลักสูตรเทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Excel แบบ Advance

หลักสูตรเทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Excel แบบ Advance

หลักการและเหตุผล

โปรแกรม Microsoft Excel นับว่าเป็นโปรแกรมสามัญประจำเครื่องที่มีประโยชน์มากมาย มีความสามารถรอบด้าน นำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย หากใช้ได้อย่างคล่องแคล่วจะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งในหลักสูตร Microsoft Excel Advanced ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ใช้งาน Excel อยู่แล้วแต่ต้องการศึกษาสูตรคำนวนที่ซับซ้อนเพิ่มเติม พร้อมทั้งสามารถนำสูตรคำนวนต่างๆไปประยุกต์ใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น Sale & Marketing, HR และ Inventory เป็นต้น นอกจากนี้ยังกล่าวถึงเทคนิคการทำงานกับข้อมูล,การทำ PivotTable และ PivotChart รวมถึงการกำหนดค่าความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น การซ่อนสูตรคำนวน, การ Protect Sheet และ การตั้งค่ารหัสผ่านของไฟล์

วัตถุประสงค์หลักสูตร

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและสูตรต่างๆของโปรแกรม Microsoft Excel
• ฝึกทักษะการสร้างตารางคำนวนโดยใช้ฟังก์ชันต่างๆในเชิงประยุกต์สูตรได้
• ฝึกทักษะการใช้ Microsoft Excel สร้างกราฟข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลด้วย PivotTable ได้
• สามารถนำเอาเทคนิคการใช้เครื่องมือและสูตรของโปรแกรม Microsoft Excel ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมในการทำงานปัจจุบัน

รายละเอียดหลักสูตร

วันที่ 1

8.30 - 9.00

 

ลงทะเบียน

9.00-16.00 1. Tips และ Techniques การใช้งาน Excel

·       การตรวจสอบ Excel Version ที่ใช้งาน

·       ส่วนประกอบของ Microsoft Excel

2. คีย์ลัด Shortcut Key ที่จำเป็นต่อการทำงาน เพื่อให้ทำงานได้ไวยิ่งขึ้น เช่น Selection และการ Formatting เป็นต้น

·       การคลุมข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ (Selection)

·       การจัดรูปแบบที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว (Formatting)

3. การคำนวณใน Microsoft Excel

·       เครื่องหมายในการคำนวณ (Operation)

·       การอ้างอิงข้อมูลระหว่าง Worksheet, Workbook

4. การทำงานกับ Name ใน Excel

·       การตั้งชื่อ Name การแก้ไข

·       การอ้างอิง Name กับ Cell, Range, Formular เพื่อให้เรียกใช้งานได้ง่ายและมืออาชีพ

5. สูตรการคำนวณเพื่อทำงานตามเงื่อนไข

·       สูตรการคำนวณเพื่อทำงานตามเงื่อนไข IF

·       กรณีศึกษาการประยุกต์คำนวณโบนัสหรือค่าคอมมิสชั่นด้วย IF

6. สูตรการคำนวณเพื่อการสืบค้นข้อมูล

·       สามารถใชง้ าน VLOOKUP, HLOOKUP ในการค้นหาข้อมูลที่กำหนด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ

·       การใช้งานฟังก์ชั่น MATCH,INDEX ในการค้นหาตำแหน่งและช่วงของข้อมูลของแถวหรือคอลัมน์

·       การใช้งานคำสั่ง Flash Fill ดึงค่าบางค่าที่เราต้องการออกมาไว้อีกเซลล์

7. สูตรคำนวณเพื่อการสรุปผลข้อมูล

·       สูตรการคำนวณเพื่อการสรุปผล SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS

·       คำนวณข้าม Worksheet แบบ 3-D Formulas

·       การแก้ไขปัญหาเมื่อมี Error ด้วย IFERROR

8. สูตรการทำงานเกี่ยวกับวันที่

·       สูตรการคำนวณวัน ได้แก่ TODAY, NOW, YEAR,MONTH,DAY

·       การกำหนดรูปแบบวันที่ตามที่ต้องการ ได้แก่ TEXT

9. การทำงานกับข้อมูลด้วย Table

·       Table คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และการสร้าง Table

·       เทคนิคการทำงานกับข้อมูลปริมาณมาก ๆ

·       การลบข้อมูลซ้ำ (Remove Duplicate)

10. การใช้งาน Pivot Table เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

·       สร้าง Pivot Table จากข้อมูลในตารางที่ต้องการ

·       การสร้างกราฟ Pivot Chart

11. การป้องกันความผิดพลาดด้วย Data Validation

·       การทำ Dropdown List พร้อมเชื่อมโยงสูตร หรือ Name

·       การป้องกันการป้องข้อมูลไม่ถูกต้อง

12. การกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูล (Security)

·       การป้องกัน Worksheet & Workbook (Protect Sheet, Protect Workbook) ด้วยรหัสผ่าน

·       การป้องกันสูตร และการป้องกันไม่ให้แก้ไขข้อมูลในเซลล์ด้วยคำสั่ง Lock and Hidden

ผู้ที่ควรเข้าฝึกอบรม

พนักงานจากทุกสายงานที่กำหนด
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
• ผู้ที่เคยใช้งาน MS Excel มาแล้ว แต่ต้องการประยุกต์ใช้สูตรต่างๆที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
• ผู้ที่ต้องการใช้งาน Excel โดยนำเครื่องมือต่างๆมาประยุกต์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
• ผู้ที่ต้องการรู้เทคนิคการใช้งาน Excel เพื่อใช้งานได้ง่ายขึ้น เร็วยิ่งขึ้น
• ผู้ที่ต้องการทำงานกับข้อมูล ด้วยเครื่องมือต่างๆของ Excel เพื่อนำไปใช้งาน
พื้นฐานของผู้เข้าอบรม
• มีพื้นฐานการใช้ Microsoft Excel มาก่อน สร้าง บันทึกไฟล์ และทำงาน Worksheet ได้
• มีพื้นฐานจัดรูปแบบเอกสารด้วย Microsoft Excel ได้ เช่น การตีตาราง จัดตัวอักษร เป็นต้น
• มีพื้นฐานในการคำนวณด้วยสูตร เช่น SUM, COUNT
ความต้องการของระบบ
• โปรแกรม Microsoft Excel 2016 / 2019 / Microsoft 365

ข้อมูลสำหรับติดต่อฝึกอบรม

แผนกงานฝึกอบรม บริษัท อีควอล แอสชัวแรนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด                                                                                                                              เบอร์โทร  :  063-187-9718    Email : eqa.training@equalassurancethai.com

บทความดีๆ เพื่อความเข้าใจข้อกำหนดศึกษาเพิ่มเติมที่นี้  https://eqathaitraining.com/archives/category/article

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th