หลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Excel แบบ Upper-level

หลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Excel แบบ Upper-level

หลักการและเหตุผล

โปรแกรม Microsoft Excel นับว่าเป็นโปรแกรมสามัญประจำเครื่องที่มีประโยชน์มากมาย มีความสามารถรอบด้านนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย หากใช้ได้อย่างคล่องแคล่วจะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น สะดวกและรวดเร็ว หลักสูตรนี้ มุ่งให้คำแนะนาและฝึกปฏิบัติให้กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบและเข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือและสูตรต่างๆ ในโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อนาไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์หลักสูตร

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและสูตรต่างๆของโปรแกรม Microsoft Excel
• ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและสูตรของโปรแกรม Microsoft Excel
• สามารถนำเอาเทคนิคการใช้เครื่องมือและสูตรของโปรแกรม Microsoft Excel ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมในการทำงานปัจจุบัน

รายละเอียดหลักสูตร

วันที่ 1

8.30 - 9.00

 

ลงทะเบียน

9.00-12.00 ·       ทบทวนส่วนประกอบของโปรแกรม

·       การใช้สูตรเบื้องต้น
- การเปลี่ยนสูตรให้เป็นค่า (Value)
- การใส่สูตรแบบ Auto ด้วยคำสั่ง AUTOSUM
- การเลือกเซลล์สูตรทีเดียวทั้ง Worksheet
- การคัดลอกสูตรอย่างเร็วด้วย Fill Handle
- การใส่สูตรทีเดียวพร้อมกันหลาย ๆ เซลล์

·       การสร้างและจัดการกราฟใน EXCEL
- การสร้างกราฟด้วย Recommended Chart
- การสร้างกราฟด้วยปุ่ ม Quick Analysis
- การสร้างกราฟจากเครื่องมือในกลุ่ม Chart
- การใส่หัวเรื่องให้กราผ (Graph Title)
- การใส่ชื่อกำกับให้แกรนกราฟ (Axis Title)
- การซ่อน/แสดงสัญลักษณ์และคำอธิบายชุดข้อมูล (Legend)
- การแสดงค่ากำกับข้อมูล (Data Label)

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-17.00 ·       การใช้ IF กับ VLOOKUP

- การเริ่มสร้าง PivotTable ใน Worksheet ใหม่/เดิม

- การลาก Field มาสร้างตารางผลสรุป

- การนำเข้า Table จากฐานข้อมูลภายนอกเพื่อมาสร้าง Data Model

- การสร้าง Data Model จากตารางของ Excel

·       ถามตอบเครื่องมือที่อยากรู้เพิ่มเติม

·       ฝึกปฏิบัติตามโจทย์ที่กำหนด

·       สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

·       ประเมินความรู้หลังเรียน (Post-test)

ผู้ที่ควรเข้าฝึกอบรม

พนักงานจากทุกสายงานที่กำหนด

ข้อมูลสำหรับติดต่อฝึกอบรม

แผนกงานฝึกอบรม บริษัท อีควอล แอสชัวแรนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด                                                                                                                              เบอร์โทร  :  063-187-9718    Email : eqa.training@equalassurancethai.com

บทความดีๆ เพื่อความเข้าใจข้อกำหนดศึกษาเพิ่มเติมที่นี้  https://eqathaitraining.com/archives/category/article

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th