หลักสูตร CQI-23 V.2 : การตรวจประเมินกระบวนการพิเศษ ระบบงาน

หลักสูตร CQI-23 V.2 : การตรวจประเมินกระบวนการพิเศษ ระบบงาน

Molding System Assessment (Plastic) 2 วัน

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากมีการระบุข้อกำหนดสำหรับผู้ผลิตงานชุบผิวให้แก่ ลูกค้า OEM (ยานยนต์) จึงเกิดความพยายามร่วมกันของลูกค้า OEM และ ผู้ผลิตลำดับที่ 1 ที่จะสร้างความในใจในกระบวนการสำหรับโรงงาน Molding ข้อกำหนด ที่กำหนดขึ้นมาตามมาตรฐานนี้ จึงเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมชุบผิวสำหรับลูกค้า OEM และ เพื่อให้มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ จึงต้องมีระบบการตรวจสอบกระบวนการ และ ผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ สอดคล้องตามมาตฐาน ช่วยลดความเสี่ยงของข้อบกพร่องจากกระบวนการ Molding สำหรับการการใช้งานในยานยนต์

 

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงแนวทาง การประเมิน ตรวจสอบ ระบบงาน Molding
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้องค์กรนำระบบการประเมิน ตรวจสอบ ระบบงาน Molding ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ สามารถปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดหลักสูตร

วันและเวลา หัวข้อการอบรม
วันที่ 1

09:00 – 16:00

 • INTRODUCTION (บทนำ)
 • MOLDING SYSTEM ASSESSMENT GOALS (เป้าหมายการประเมิน ระบบงาน Molding)
 • ASSESSOR QUALIFICATIONS (คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน)
 • INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE COVER SHEET (การแนะนำการเขียน

Cover Sheet)

 • Molding Systems Assessment (การตรวจประเมิน ระบบงาน Molding)
 • Section 1 Management responsibility and Quality Plaining (ผู้รับผิดชอบในการจัดการ และ การทำแผนงานAPQP)
 • Section 2 Floor and Material Handling (การับ การจัดเก็บ เคลื่อนย้าย วัตถุดิบ และ สินค้า การกักกันของเสีย)
 • Work shop
วันที่ 2

09:00 – 16:00

 • Molding Systems Assessment (การตรวจประเมิน ระบบงาน Molding)– ต่อ
 • Section 3 Job Audit (การตรวจสอบหน้างาน)
 • Process table (ตารางกระบวนการงาน Moldingแต่ละประเภท) ตามประเภทการผลิตของโรงงานนั้นๆเท่านั้น
 • Process, Equipment and Test Part inspection and test Table (_) A-H ตามประเภทการ Molding ของโรงงานนั้นๆ (กระบวนการ เครื่องมืออุปกรณ์ และ การทดสอบ การตรวจสอบชิ้นงาน)
 • Workshop
 • Post Test
16:00 – 16:30 สรุปการอบรม การเสนอแนะ และการถามตอบ

 

ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, Internal process auditors, แผนก QA and แผนก Production แผนก วิศวกรรม และ แผนกที่เกี่ยวข้อง

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th