หลักสูตร MSC Chain of Custody Standard : Default Version 5.1, 15 May 2023

หลักสูตร MSC Chain of Custody Standard : Default Version 5.1, 15 May 2023

หลักสูตร มาตรฐานห่วงโซ่ของการคุ้มครองของ MSC: ฉบับเริ่มต้น เวอร์ชั่น 5.1

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร เข้าใจเมื่อต้องดำเนินการขอการรับรอง Marine Stewardship Council  MSC Chain of Custody Standard  : Default Version (  V5. 1) หรือที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้อยู่แล้วก็ทบทวนถึงการปรับเปลี่ยนของมาตรฐานภายใต้ version ใหม่ ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมีรายละเอียดการสอนครอบคลุมถึงรายละเอียดของ website ของ MSC หลักการทั้ง 5 ของข้อกำหนดให้กับผู้เข้าฝึกอบรมได้ความรู้และเข้าใจมากขึ้น

 

วัตถุประสงค์หลักสูตร

  • ทำให้สามารถที่จะปรับระบบและประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง MSC Chain of Custody Standard : Default Version 5.1
  • ได้รับรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดใหม่ที่เกี่ยวกับข้อกำหนดใหม่ของตามเจตนารมณ์ของ เตรียมพร้อมสำหรับการรับการตรวจ  MSC Chain of Custody Standard : Default Version 5.1
  • เตรียมพร้อมสำหรับการรับการตรวจ  MSC Chain of Custody Standard : Default Version

รายละเอียดหลักสูตร

วันและเวลา หัวข้อการอบรม

วันที่ 1

9.00 - 16.00

  • ความรู้เบื้องต้นของมาตรฐาน มาตรฐานห่วงโซ่ของการคุ้มครองของ MSC: ฉบับเริ่มต้น
  • หลักการที่ 1: ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ถูกซื้อจากผู้ขายที่ผ่านการรับรอง( Certified products are purchased from certified suppliers )
  • หลักการที่  2: ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง สามารถชี้บ่งได้(Certified products are identifiable)
  • หลักการที่  3: ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง มีการแยกไว้โดยเฉพาะ (Certified products are segregated)
  • หลักการที่  4: ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง สามารถสอบย้อนกลับได้ และมีการจดบันทึกปริมาณไว้ ( Certified products are traceable and volumes are recorded)
  • หลักการที่  5: ระบบการจัดการขององค์กรตอบสนองข้อกาหนดของมาตรฐานนี้ (The organisation’s management system addresses the requirements of this Standard)
  • WORK Shop /กิจกรรม
16:00 – 16:30 สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการจัดทำระบบ และการถามตอบ

 

ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, คณะทำงานด้านการจัดการระบบบริหาร, ทีมตรวจติดตามคุณภาพภายใน, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต และพนักงานระดับชั้น ที่มีต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Marine Stewardship Council  MSC Chain of Custody Standard

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th