PIMS & ISMS Internal Audit Course

PIMS & ISMS Internal Audit Course

หลักสูตรการตรวจประเมินภายในระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและความเป็นส่วนตัว

หลักการและเหตุผล

การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) เป็นกระบวนการตรวจสอบว่าการทำกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน PIMS (ISO/IEC27701) & ISMS (ISO/IEC27001) ตามที่องค์กรได้กำหนดไว้ และถูกนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล เหมาะสมหรือไม่ มีจุดบกพร่องตรงไหน ที่ใดบ้างเพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุง หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจประเมินภายในองค์กรหรือตรวจประเมินแบบบูรณาการ ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจเชิงกระบวนการ และเข้าใจถึงขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการและแนวทางการตรวจประเมิน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจติดตามภายในขององค์กรจึงเป็นความสำคัญเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้กรอบระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและความเป็นส่วนตัว และแนวทางการตรวจประเมินระบบตามข้อกำหนด ISO19011:2018

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความหมายของการตรวจประเมินภายในและคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินภายใน
 • เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมินภายในการวางแผนการตรวจ, เข้าใจถึงเทคนิคในการตรวจประเมิน การตั้งคำถาม, การสัมภาษณ์, การสุ่มตัวอย่างและการรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมิน
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนใบ (CARs) ที่แสดงถึงข้อเท็จจริงและเป็นประโยชน์กับผู้ถูกตรวจประเมิน รวมถึงกระบวนการแก้ไข
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนรายงานผลการตรวจประเมินให้ผู้บริหารทราบ

รายละเอียดหลักสูตร

วันและเวลา หัวข้อการอบรม

วันที่ 1

09:00 – 16:00

 • หลักการการตรวจประเมินภายใน และคุณสมบัติผู้ตรวจประเมินภายใน

 • ทบทวนข้อกำหนด PIMS (ISO/IEC27701) & ISMS (ISO/IEC27001) และแนวทางการตรวจประเมิน

 • การวางแผนการตรวจประเมิน

 • การเตรียมตัวการตรวจประเมิน แนวทางการจัดทำรายการตรวจประเมิน (Audit Checklist)

 • กระบวนการตรวจประเมิน และเทคนิคการตรวจประเมิน

 • การจัดทำรายงานการตรวจประเมิน และการเขียนแบบฟอร์มร้องขอการแก้ไข (CAR)

 • การติดตามภายหลังการตรวจประเมิน

 • การติดตามการแก้ไข (ตามปิด CAR)

 • ปัญหาที่พบในกระบวนการการตรวจประเมิน และในการตรวจประเมินจากภายนอก

16:00 – 16:30

สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการจัดทำระบบ และการถามตอบ

ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, คณะทำงานด้านการจัดการระบบบริหาร, ทีมตรวจติดตามคุณภาพภายใน, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, นักศึกษา และพนักงานทุกระดับชั้น

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th