Requirement BRCGS Global Standard for Food safety issue 9

Requirement BRCGS Global Standard for Food safety issue 9

หลักการและเหตุผล

โดยหลักสูตรนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้ทำความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ข้อกำหนดของมาตราฐาน BRCGS สำหรับความปลอดภัยอาหาร issue 8 BRCGs Global Standard for Food safety issue 9 รวมทั้งองค์กรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานนี้แล้วต้องการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 รวมทั้งองค์กรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานนี้แล้วต้องการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อย พร้อมกับเตรียมตัวรับการตรวจรับรองระบบ จากการทำการตรวจติดตามภายใน

วัตถุประสงค์หลักสูตร

• เพื่อให้ผู้เข้าเรียนได้รู้ข้อกำหนดที่เพิ่มเติมจากข้อกำหนดฉบับที่ 8 มาเป็นฉบับที่ 9
• เพื่อให้ผู้เข้าเรียนได้เข้าใจกับรูปแบบการตรวจประเมินของ BRCGS เช่น Un-announce audit , Audit option uses ICT
• เพื่อให้ผู้เข้าเรียนสามารถประยุกต์ใช้ข้อกำหนดต่างๆ เพื่อสามารถทำระบบรองรับการตรวจประเมิน
• เพื่อให้ผู้เข้าเรียนได้เข้าใจและได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้เข้าใจข้อกำหนด ทำให้มีแนวทางในการประยุกต์ใช้หลังจากฝึกอบรมผ่านแล้ว

รายละเอียดหลักสูตร

วันที่ 1

9.00 - 16.00

ข้อกำหนด BRCGS Food issue 9 แนวทางประยุกต์ระบบให้สอดคล้องกับข้อกำหนด พร้อมข้อกำหนดที่ปรับเปลี่ยนใหม่!

- รูปแบบการตรวจ เช่น Un-announce audit , Audit option uses ICT , เกรด , การแบ่งพื้นที่ตามความเสี่ยง Voluntary Module ต่างๆ

-ข้อกำหนดที่ 1 เรื่อง ความมุ่งมั่นและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของผู้บริหาร

-ข้อกำหนดที่ 2 แผนความปลอดภัยสำหรับอาหาร – HACCP

-ข้อกำหนดที่ 3   ระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

-ข้อกำหนดที่ 4 มาตรฐานสถานที่ผลิต

วันที่ 2

9.00 - 16.00

ข้อกำหนด BRCGS Food issue 9 แนวทางประยุกต์ระบบให้สอดคล้องกับข้อกำหนด พร้อมข้อกำหนดที่ปรับเปลี่ยนใหม่!

-ข้อกำหนดที่ 5. การควบคุมผลิตภัณฑ์

-ข้อกำหนดที่ 6. การควบคุมกระบวนการ

-ข้อกำหนดที่ 7. บุคคลากร

-ข้อกำหนดที่ 8. High Risk, High Care and Ambient High Care Production Risk Zones

-ข้อกำหนดที่ 9. Requirements of the traded goods

16:00 - 16:30 สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการจัดทำระบบ และการถามตอบ

ผู้ที่เหมาะเข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, คณะทำงานด้านการจัดการระบบบริหาร,คณะกรรมการอาหารปลอดภัย , ทีมตรวจติดตามคุณภาพภายใน, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ,เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตอาหาร และพนักงานระดับชั้น

ข้อมูลสำหรับติดต่อฝึกอบรม

แผนกงานฝึกอบรม บริษัท อีควอล แอสชัวแรนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เบอร์โทร : 063-187-9718 Email : eqa.training@equalassurancethai.com
บทความดีๆ เพื่อความเข้าใจข้อกำหนดศึกษาเพิ่มเติมที่นี้ https://eqathaitraining.com/archives/category/article

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th