Requirement & Internal audit Global Recycled Standard 4.0 Course

Requirement & Internal audit Global Recycled Standard 4.0 Course

หลักสูตรข้อกำหนดและการตรวจประเมินมาตรฐานสากล สำหรับการรีไซเคิล ฉบับที่ 4.0

หลักการและเหตุผล

โดยหลักสูตรนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้ทำความเข้าใจกับมาตรฐาน Global Recycled Standard 4.0 ข้อกำหนดมาตรฐานสากล สำหรับการรีไซเคิล ฉบับที่ 4.0 และ การตรวจประเมินภายใน หมายถึง การตรวจสอบว่าการทำกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรมีประสิทธิภาพและ สอดคล้องกับข้อกําหนดของหลักสูตรมาตรฐานสากลสำหรับการรีไซเคิลฉบับที่ 4.0 ได้กำหนดไว้ และถูกนําไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล เหมาะสมหรือไม่ มีจุดบกพร่อง ตรงไหน ที่ใดบ้างเพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุง

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เข้าเรียนได้เข้าใจและได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้เข้าใจข้อกำหนด มาตรฐานสากล สำหรับการรีไซเคิล ฉบับที่ 4.0 ทำให้มีแนวทางในการประยุกต์ใช้หลังจากฝึกอบรมผ่านแล้ว
 • เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมินภายในการวางแผนการตรวจ, เข้าใจถึงเทคนิคในการตรวจประเมิน การตั้งคําถาม, การสัมภาษณ์, การ สุ่มตัวอย่างและการรวบรวมหลักฐานในการตรวจประเมิน

 

รายละเอียดหลักสูตร

วันที่ 1
9.00 - 16.00
ทบทวนข้อกําหนดหลักสูตรมาตรฐานสากลสำหรับการรีไซเคิล ฉบับที่ 4.0

 • Section A – General Information ข้อมูลทั่วไป
 • Section B – Social Requirements ข้อกำหนดทางด้านสังคม
 • Section C1 –Environmental Management System ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 • Section D – Chemical Requirements ข้อกำหนดทางด้านเคมี
วันที่ 2
9.00 - 16.00
 • หลักการการตรวจประเมินภายใน และคุณสมบัติผู้ตรวจประเมินภายใน
 • และแนวทางการตรวจประเมิน
 • การวางแผนการตรวจประเมิน
 • การเตรียมตัวการตรวจประเมิน แนวทางการจัดทำรายการตรวจประเมิน (Audit Checklist)
 • กระบวนการตรวจประเมิน และเทคนิคการตรวจประเมิน
 • การจัดทำรายงานการตรวจประเมิน และการเขียนแบบฟอร์มร้องขอการแก้ไข (CAR)
 • การติดตามภายหลังการตรวจประเมิน
 • การติดตามการแก้ไข (ตามปิด CAR)
 • ปัญหาที่พบในกระบวนการการตรวจประเมิน และในการตรวจประเมินจากภายนอก สำหรับมาตรฐาน GRS
16:00 - 16:30 สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการจัดทำระบบ และการถามตอบ

ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, คณะทำงานด้านการจัดการระบบบริหาร , ทีมตรวจติดตามคุณภาพภายใน, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ,เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th