หลักสูตร CQI-30 1 Edit 2023 : การตรวจประเมินกระบวนการพิเศษ

หลักสูตร CQI-30 1 Edit 2023 : การตรวจประเมินกระบวนการพิเศษ

ระบบงาน Rubber– Mixing & Molding (Rubber Processing System Assessment – Mixing & Molding)

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากมีการระบุข้อกำหนดสำหรับผู้ผลิตงาน Rubber– Mixing & Molding   ให้แก่ ลูกค้า OEM (ยานยนต์) จึงเกิดความพยายามร่วมกันของลูกค้า OEM และ ผู้ผลิตลำดับที่ 1 ที่จะสร้างความในใจในกระบวนการสำหรับโรงงาน Rubber– Mixing & Molding  ข้อกำหนดที่กำหนดขึ้นมาตามมาตรฐานนี้ จึงเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม Rubber– Mixing & Molding   สำหรับลูกค้า OEM และ เพื่อให้มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ จึงต้องมีระบบการตรวจสอบกระบวนการ และ ผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ สอดคล้องตามมาตฐาน ช่วยลดความเสี่ยงของข้อบกพร่องจากกระบวนการ Rubber– Mixing & Molding   สำหรับการการใช้งานในยานยนต์

 

วัตถุประสงค์หลักสูต

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงแนวทาง การประเมิน ตรวจสอบ ระบบงาน Rubber– Mixing & Molding
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ ถึงข้อกำหนด การประเมิน ตรวจสอบ ระบบงาน Rubber– Mixing & Molding
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้องค์กรนำระบบการประเมิน ตรวจสอบ ระบบงานชุบผิวไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รายละเอียดหลักสูตร

วันและเวลา หัวข้อการอบรม
วันที่ 1

09:00 – 16:00

 • INTRODUCTION (บทนำ)
 • ASSESSOR QUALIFICATIONS (คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน)
 • INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE COVER SHEET (การแนะนำการเขียน

Cover Sheet)

 • Rubber– Mixing & Molding Systems Assessment (การตรวจประเมิน ระบบงาน การMolding และ ผสมยาง)
 • Section 1 - General, Pre-Audit Survey (ทั่วไป และ การสำรวจในการ Audit)
 • Section 2 - Management Responsibility & Quality Planning (ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบ และการวางแผน)
 • Work Shop
วันที่ 2

09:00 – 16:00

 • Rubber– Mixing & Molding Systems Assessment (การตรวจประเมิน)– ต่อ
 • Section 3 Job Audit (การตรวจสอบหน้างาน)
 • Section 4 - Rubber Mixing (การผสมยาง)
 • Section 5 - Inspection and Testing (การตรวจ และ การทดสอบ)
 • Section 6 - Facilities and Equipment (สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์)
 • Section 7 – Molding (_) (การ Molding ตามกระบวนการของแต่ละโรงงาน
 • Section 8 - Substrate Preparation (การเตรียม)
 • Workshop
 • Post Test
16:00 – 16:30 สรุปการอบรม การเสนอแนะ และการถามตอบ

 

ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, Internal process auditors, แผนก QA and แผนก Production แผนก วิศวกรรม และ แผนกที่เกี่ยวข้อง

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th