หลักสูตรการดำเนินการปรับปรุงคุณภาพด้วย Six-Sigma ขั้นพื้นฐาน (1 วัน)

หลักสูตรการดำเนินการปรับปรุงคุณภาพด้วย Six-Sigma ขั้นพื้นฐาน (1 วัน)

วัตถุประสงค์หลักสูต

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและมีทักษะการดำเนินงานตามหลักการ Six sigma
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและมีทักษะการทำ Pareto ในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา

รายละเอียดหลักสูตร

วันและเวลา หัวข้อการอบรม
09:00 – 16:00 บทนำ

– Six Sigma (6s) คืออะไร

– จุดหมายของการทำ Six Sigma

– ประวัติความเป็นมาของ Six Sigma

– การกำหนดโครงสร้างทีมงาน six sigma และบทบาทหน้าที่

– การเลือกโครงการ 6-Sigma

– ขั้นตอนการทำ Six Sigma แบบ DMAIC

D-Define

– การรับทราบถึงปัญหาและความเชื่อมโยง

– กลุ่มงาน Six Sigma

– Problem Statement, Baseline

– ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงงาน Six Sigma

M-Measure

– Process mapping

– การระบุสาเหตุแหล่งผันแปร

– แผนภาพก้างปลา

– การวิเคราะ FMEA สำหรับ Six Sigma

–ระบบการวัดสำหรับข้อมูลแบบผันแปร

–ระบบการวัดสำหรับข้อมูลแบบแอทตริบิว

–การวิเคราะห์ความสามารถกระบวนการสำหรับข้อมูลแบบผันแปร

Work Shop

A-Analyze

– การวิเคราะห์ระบบวัดสำหรับข้อมูลแบบผันแปร

– การวิเคราะห์ระบบวัดสำหรับข้อมูลแบบแอทตริบิว

– การวิเคราะห์ความสามารถกระบวนการสำหรับข้อมูลแบบผันแปร

I-Improve

– ตัวแบบปัญหาเรื้อรังและแนวคิดของมาตรการตอบโต้

– WHY-WHY Analysis

C-Control

– Control chart สำหรับข้อมูลแบบ Variable

– Out-of-Control Action Plan (OCAP) สำหรับการใช้งาน SPC

– กิจกรรม 5 ส. และ การควบคุมด้วยสายตา Visual Control

– POKA-YOKE

– แผนการควบคุมกระบวนการสำหรับการทำให้เป็นมาตรฐาน

การทำผังภูมิ PARETO

–หลักการจัดลำดับความสำคัญ 80-20

–Work shop

– Post Test

16:00 – 16:30 สรุปการอบรม การเสนอแนะ และการถามตอบ

 

ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรม

วิศวกร และหัวหน้างาน

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th