หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2563

หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2563

หลักการและเหตุผล

กระทรวงแรงงานได้ประกาศกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้บรรทัดฐานการปฏิบัติต่อแรงงานที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจประกอบด้วยข้อกำหนด 2 ส่วนหลัก 1) ระบบการจัดการแรงงาน เป็นระบบการจัดการคุณภาพ เพื่อประกันว่าการปฏิบัติต่อแรงงานจะสอดคล้องกับข้อกำหนด อย่างมีคุณภาพ มีการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องและยั่งยืน 2) สิทธิแรงงาน และการคุ้มครอง มีเนื้อหาอ้างอิงมาจากอนุสัญญาองค์การแรงงาน ระหว่างประเทศ โดยอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายแรงงานที่บังคับใช้ อยู่ในปัจจุบัน และข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่นที่รวมอยู่ในเงื่อนไขทางการค้า เพื่อให้บริษัทสามารถ เข้าใจถึงแนวปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน

วัตถุประสงค์หลักสูตร

• เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงข้อกำหนดที่มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563
• เพื่อให้ผู้เข้าเรียนสามารถประยุกต์ใช้ข้อกำหนดต่างๆ เพื่อสามารถทำระบบรองรับการตรวจประเมิน
• เพื่อให้ผู้เข้าเรียนได้เข้าใจและได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้เข้าใจข้อกำหนด ทำให้มีแนวทางในการประยุกต์ใช้หลังจากฝึกอบรมผ่านแล้ว

รายละเอียดหลักสูตร

วันที่ 1

9.00 - 16.00

·       ทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test)

·       ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงาน

·       ความเป็นมาของมรท.

·       ระดับการรับรองมรท.

·       ข้อกำหนดมรท.8001-2563

4.1 ข้อกำหนดทั่วไป

4.2 ระบบการจัดการ

4.3 การบังคับใช้แรงงาน

4.4 ค่าตอบแทนการทำงาน

4.5 ชั่วโมงการทำงาน และเวลาพัก

4.6 วันหยุดและวันลา

4.7 การเลือกปฏิบัติ

4.8 วินัยและการลงโทษ

4.9 การล่วงเกินทางเพศและการใช้ความรุนแรง

4.10 การใช้แรงงานเด็ก

4.11 การใช้แรงงานหญิง

4.12 เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง

4.13 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

4.14 สวัสดิการแรงงาน

  16:00 - 16:30 สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการจัดทำระบบ และการถามตอบ

ผู้ที่เหมาะเข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานปฏิบัติการ คณะกรรมการมรท. ผู้ที่เตรียมตัว เป็นผู้ตรวจติดตามภายใน มรท. และผู้สนใจ

สนใจติดต่อ Tel. 063-187-9718 Email eqa.training@equalassurancethai.com

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th