Transition to Global Standard for Food safety issue 9 (BRCGS)

Transition to Global Standard for Food safety issue 9 (BRCGS)

หลักสูตร การปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐานระดับสากลสำหรับความปลอดภัยอาหาร ฉบับที่ 9 (BRCGS)

หลักการและเหตุผล

โดยหลักสูตรนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้ทำความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ข้อกำหนดของมาตราฐานระดับสากล สำหรับความปลอดภัยอาหาร BRCGS issue 9 โดยเน้นในส่วนที่ปรับเปลี่ยนจาก issue 8 เพื่อให้สามารถปรับระบบเดิม ให้สอดคล้องกับระบบใหม่ รวมทั้งองค์กรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานนี้แล้วต้องการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

วัตถุประสงค์หลักสูตร

• เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงข้อกำหนดที่มีการปรับเปลี่ยนจาก Global Standard for Food safety issue 9 (BRCGS) สู่ issue 9
• เพื่อให้ผู้เข้าเรียนสามารถประยุกต์ใช้ข้อกำหนดต่างๆ ที่มีการปรับเปลี่ยน เพื่อสามารถทำระบบรองรับการตรวจประเมิน
• เพื่อให้ผู้เข้าเรียนได้เข้าใจและได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้เข้าใจข้อกำหนด ทำให้มีแนวทางในการประยุกต์ใช้หลังจากฝึกอบรมผ่านแล้ว

รายละเอียดหลักสูตร

วันที่ 1

9.00 - 16.00

การปรับเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด BRCGS Food safety issue 8 สู่ issue 9  พร้อมแนวทางประยุกต์ระบบให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่   

- รูปแบบการตรวจ เช่น เกรด การแบ่งพื้นที่ตามความเสี่ยง Voluntary Module เป็นต้น

-ข้อกำหนดที่ 1 เรื่อง ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร

-ข้อกำหนดที่ 2 แผนความปลอดภัยสำหรับอาหาร – HACCP

-ข้อกำหนดที่ 3   ระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

-ข้อกำหนดที่ 4 มาตรฐานสถานที่ผลิต

-ข้อกำหนดที่ 5. การควบคุมผลิตภัณฑ์

-ข้อกำหนดที่ 6. การควบคุมกระบวนการ

-ข้อกำหนดที่ 7. บุคคลากร

-ข้อกำหนดที่ 8. ข้อกำหนดสำหรับพื้นที่ผลิต High Risk, High Care and Ambient High Care

-ข้อกำหนดที่ 9. ข้อกำหนดสำหรับสินค้าซื้อมาขายไป ( traded goods)

16:00 - 16:30 สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการจัดทำระบบ และการถาม-ตอบ

ผู้ที่เหมาะเข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, คณะทำงานด้านการจัดการระบบบริหาร, ทีมตรวจติดตามคุณภาพภายใน, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ,เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารและบรรจุภัณฑ์และพนักงานระดับชั้น (สำหรับผู้ที่จะเข้าฝึกอบรมหลักสูตร การปรับเปลี่ยนจาก issue 8 สู่ issue 9 ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรข้อกำหนด Global Standard for Food safety issue 8 (BRCGS)

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th