หลักสูตรเทคนิคลดความของเสีย Zero defect

หลักสูตรเทคนิคลดความของเสีย Zero defect

หลักการและเหตุผล

การผลิตที่ไม่มีคุณภาพ ของเสียย่อมเกิดขึ้นง่าย (Defect) และส่งผลกับต้นทุนโดยตรง โดยอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีการผลิตสินค้าจำนวนมาก หรือหลากหลายชนิด ควรต้องมีการสร้างมาตรฐานที่ดี อย่างไรก็ตาม นอกจากต้นทุนแล้ว ความพึงพอใจของลูกค้าก็มีส่วนหากมีสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐานเกิดขึ้น

ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเล็ดลอดผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพทางงานสถิติ (Statistical Quality Control) จากการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบสินค้าก่อนไปสู่ลูกค้าได้ ซึ่งมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) อย่างไม่ต้องสงสัย ทำให้อาจมีการต้องแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานเหล่านั้น (Rework) ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นไปอีก เทคนิคหนึ่งทางด้านปรับปรุงคุณภาพและมุ่งมั่นสู่ของเสียเป็นศูนย์ (Zero-Defect) ส่วนหนึ่งนั้นคือการใช้ POKA-YOKE ซึ่งเป็นความผิดพลาดจากกระบวนการผลิต

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 • การหาวิธีการลดของเสีย
 • เข้าใจหลักการ Zero Defect
 • เข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท
 • เสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ

รายละเอียดหลักสูตร

วันและเวลา หัวข้อการอบรม
วันที่ 1

09:00 – 16:00

 1. ต้นทุนการผลิตและผลกระทบจากความสูญเสียในกระบวนการผลิต
 • ระบบการผลิต
 • ต้นทุน กำไร และความอยู่รอดขององค์กรในปัจจุบัน
 • ปัจจัยพื้นฐานในการผลิตตามหลัก 4M
 • คุณภาพ คืออะไร
 • นิยามของปัญหา
 • ต้นทุนคุณภาพ
 1. เทคนิคการลดของเสียเป็นศูนย์ในการผลิต
 • การควบคุมคุณภาพของเสียเป็นศูนย์
 • การระดมสมองเพื่อลดของเสีย
 • การทำงานเป็นทีม
 • เทคนิคการแก้ไขปัญหาและวิธีการปรับปรุงงานเพื่อลดของเสียเป็นศูนย์
 • หลักการการแก้ไขปัญหาคุณภาพ หน้างาน ด้วยหลัก 5 จริง
 • หลักการการแก้ไขปัญหาคุณภาพ หน้างาน ด้วยหลัก 5 W 2H
 • เครื่องมือในการการจัดการปัญหา 7 QC Tools
 • ระบบ Poka Yoke และวิธีการใช้งานระบบ Poka Yoke เพื่อลดของเสียเป็นศูนย์
 • Workshop: ระดมสมองเพื่อลดของเสียเป็นศูนย์ ตามหลัก 5W 2H , Why Why analysis

และ แนวทางการแก้ไข

 • Post Test
16:00 – 16:30 สรุปการอบรม การเสนอแนะ และการถามตอบ

 

ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการอบรม

หัวหน้างานฝ่าย ต่างๆ และผู้ที่สนใจ

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

โทร : +66 (0)63 187 9718

อีเมล : eqa.training@equalassurancethai.com

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/equal.assurance.co.th