ระบบ ISO9001 ทำเองได้ ตอนที่ 15 กระบวนการหลัก การควบคุมคุณภาพ และการควบคุมผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

reader 6653 Views

กระบวนการหลัก การควบคุมคุณภาพ และการควบคุมผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
(Quality control and Control of Non-conforming product)

การควบคุมคุณภาพในองค์กร โดยทั่วไปจะแยกเป็นสามส่วนหลัก ประกอบด้วย การตรวจรับวัตถุดิบ, การควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต, และการตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย หรือก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์

แนวคิดของการวางระบบสำหรับการควบคุมคุณภาพคือ สร้างความเชื่อมั่นตลอดกระบวนการว่าชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพสอดคล้องกับข้อกำหนด หรือ สเป็ค เช่น วัตถุดิบก็ตรงตาม สเป็คของวัตถุดิบ โดยอาจจะอ้างอิงจากมาตรฐานการตรวจรับวัตถุดิบ, แบบชิ้นงาน (Drawing), รายการทดสอบ (Test requirement) เป็นต้น

เช่นเดียวกันก็ใช้หลักแนวคิดนี้กับการควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิตและก่อนส่งมอบ

การดำเนินการควบคุมคุณภาพ สามารถกำหนดให้ หน่วยงานควบคุมคุณภาพ (QC) เป็นผู้ดำเนินการหรือให้หน่วยงานผลิตดำเนินการเองก็ได้ ขึ้นอยู่กับการวางแผนการจัดการ แต่หากต้องการความเป็นอิสระ ในการทำงาน ควรกำหนดให้หน่วยงานภายนอกการผลิตมาดำเนินการตรวจสอบ

การควบคุมคุณภาพ เราสามารถกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบทั้งหมด หรือสุ่มตรวจ ซึ่งขึ้นอยู่กับทรัพยากร ทั้งคนและเครื่องมือที่เรามี โดยกำหนดให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่เราทำการผลิต

รูปแบบการสุ่มที่ยังนิยมใช้ในการตรวจ เช่น สุ่มตามตาราง AQL สำหรับการตรวจสภาพภายนอก, หรือสุ่มเป็นจำนวนคงที่ เช่น ตรวจวัดชนาด 3 หรือ 5 ชิ้นต่อล็อต เป็นต้น

กรณีที่พบว่า วัตถุดิบ, ชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ต้องมีการดำเนินการควบคุมเพื่อไม่ให้มีการนำไปใช้ หรือส่งมอบให้ลูกค้า ซึ่งการดำเนินการเราต้องมีการกำหนดกระบวนการในการจัดการอย่างเหมาะสมกับลักษณะของความไม่สอดคล้อง เช่น การซ่อมแซม, การขออนุมัติใช้, การส่งคืนผู้ขาย หรือการกำจัดทำลาย เป็นต้น

สำหรับตัวอย่างของเอกสาร สามารถดูได้ดังตัวอย่างแนบครับ สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามสะดวก ไม่ว่ากัน หากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ทางอีเมล์ หรือทางไลน์ของบริษัทฯ เราได้เลยครับ

>> ตัวอย่างระเบียบปฏิบัติ การควบคุมคุณภาพ <<

>> ตัวอย่างระเบียบปฏิบัติ การควบคุมผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด <<

ตอนหน้า ตอนที่ 16 เป็นเรื่องของกระบวนการหลัก การควบคุมวัตถุดิบ, สินค้า และการจัดส่ง กันครับ

#ISO9001ทำเองได้, #ISO9001:2015, #QC