งานจัดซื้อ สำหรับการจัดการงานบริการต่างๆ

reader 6637 Views

งานจัดซื้อ สำหรับการจัดการงานบริการต่างๆ

สำหรับงานจัดซื้อ ด้านงานบริการ  เช่น งานบริการจัดการสัตว์พาหะ   งานซ่อมบำรุง  งานตรวจห้องปฏิบัติการต่างๆ

  1. ทำการประเมินความเสี่ยงของงานบริการนั้นๆ โดยพิจารณาอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ผู้ให้บริการเข้ามาในพื้นที่ของโรงงานหรือกระทั่งการเก็บตัวอย่างกลับไปตรวจที่ห้องปฎิบัติการ ว่ามีอันตรายหรือความเสี่ยงอะไรบ้างที่มีโอกาสเกิดขึ้น

ยกตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงด้านงานบริการ ควบคุมสัตว์พาหะ (Pest Control)

  • อันตรายทางด้านเคมีมีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่มีกรณีที่ ผู้เข้ามาทำบริการฉีดเข้มข้นเกินกว่าที่กำหนดไว้ตามของคู่มือ หรือ ฉีดสารเคมี ในที่ห้ามฉีด จะทำให้เกิดสารเคมีตกค้างในผลิตภัณฑ์หรือพื้นที่ผลิต

เพราะฉะนั้น ต้องมีการกำหนดมาตรการการควบคุมในการป้องกันอันตรายนี้ โดยใบรายงานของผู้ทำบริการว่ามีการใช้สารเคมีถูกต้องตามความเข้มข้นที่กำหนดหรือไม่ รวมทั้งจะมีเจ้าหน้าที่เราเข้าไปในพื้นที่พร้อมกับการใช้บริการการทำบริการ

  • ข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเสี่ยงถ้าสมมุติว่าเคมีที่บริษัทผู้ทำบริการ มาฉีดพ่นเป็นสารเคมีที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมาย เช่น อย. กรมปศุสัตว์ ก็มีความเสี่ยง จึงต้องกำหนดในเรื่องของมาตรการการควบคุมคือเวลาที่ ตกลงจะใช้บริการกำจัดสัตว์พาหะ กับบริษัทใด ต้องมีการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกโดยต้องมี เอกสารด้านความปลอดภัยหรือใบรับรองว่าสารเคมีอันตรายเหล่านี้ได้รับอนุญาตแล้วเรียบร้อย

ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงของงานบริการ

  1. ทำการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้บริการในแต่ละประเภทของงานบริการ เพื่อความคุมอันตรายและลดความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง ซึ่งเป็นการ นำข้อมูลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงมาใช้งาน

 

  1. เมื่อตัดสินใจใช้งานบริการกับบริษัทใดๆ ฝ่ายจัดซื้อต้องดำเนินการ เรื่องสัญญาจ้าง / contract หรือรูปแบบเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อมั่นใจว่าผู้ให้บริการเข้าใจในการทำงานกับบริษัท
  2. หลังจากนั้นก็ทำการ กำหนดเกณฑ์การประเมินประจำปี หรือทุกครั้งที่มีการเปิด PO งานบริการ เพราะบางครั้งนานๆ จะมีการใช้งานบริการประเภทดังกล่าว

#จาก Food Team ของ Equal Assurance Thailand