เตรียมตัวรับการตรวจ เรื่อง Food defense / Site security อย่างไร ?

reader 7220 Views

อันดับที่ 1

ต้องทำการประเมินก่อนว่ามีภัยคุกคามอะไรบ้าง ที่จะเข้ามาในแต่ละ ช่วงตลอด food chain เช่น การปลอมปนที่มาจาก แรงจูงใจ ทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมไซเบอร์ การเจือปน กรรโชก การจารกรรม  การปลอมแปลง 

ข้อมูลภัยคุกคาม

ลำดับที่ ประเภทของภัยคุกคาม (ภายนอก/ภายใน) ภัยคุกคามระดับองค์กร นี้เกิดจากใคร และทำไม ความเป็นไปได้ที่จะกระทำ
ลำดับที่ ประเภทของภัยคุกคาม (ภายนอก/ภายใน) ภัยคุกคามระดับสถานที่ตั้ง เกิดจากใคร และทำไม ความเป็นไปได้ที่จะกระทำ
ลำดับที่ ประเภทของภัยคุกคาม(ภายนอก/ภายใน) ภัยคุกคามระดับผลิตภัณฑ์ เกิดจากใคร และทำไม ความเป็นไปได้ที่จะกระทำ
       
       

 

อันดับที่ 2

หลังจากนั้น ต้องจัดทำ เส้นทางการ มาของวัตถุดิบต่างๆ (เหมือน process flow ของ HACCP ) ของ Food chain ของสินค้าของท่านว่า เริ่มจากไหน บ้าง  เช่นจาก ดิน จากฟาง (หากสินค้าท่านคือ นมวัว เพราะ มีความเสี่ยงปนเปื้อนต่อเต้านม ตอนรีดนม )  จนกระทั้งนมกล่องของท่าน วางจำหน่ายที่ร้านค้าต่างๆ

อันดับที่ 3

การชี้บ่งภัยคุกคาม

ห่วงโซ่อาหารลำดับที่  /บริเวณพื้นที่ ภัยคุกคาม ช่องโหว่ แผนบรรเทา การปลอมปน /การปนเปื้อน หมายเหตุ โอกาสการเกิด ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
                 

 

อันดับที่ 4

การประเมินภัยคุกคาม

ภัยคุกคาม ลักษณะของ ภัยคุกคาม ขั้นตอนที่มีช่องโหว่ โอกาสการเกิด ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง การดำเนินการป้องกัน

 

อันดับที่ 5

สรุปทะเบียนของภัยคุกคาม

ชนิดของภัยคุกคาม ระดับความเสี่ยง ลักษณะของภัยคุกคาม แผนการดำเนินการป้องกัน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

 

 

ตัวอย่างจุดควบคุมวิกฤติ

การตรวจร่องรอยการแกะ (tamper evidence) เกี่ยวข้อง ?

มาตราการตามเหมาะสม ?

1 หมายเลขซีลที่อยู่บน Bulk ของการจัดเก็บแบบไซโล
2 หมายเลขซีลในพื้นที่จัดเก็บฉลากและกล่องของฉลาก
3 ประสิทธิภาพของซีลบนบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก
4 หมายเลขซีลบนวัสดุอันตราย
5 การควบคุมระบบสต็อคแบบปิดของวัสดุที่สำคัญ
6 ระบบบันทึกหมายเลขซีลบนรถขนส่ง
7 ระบบป้องกัน user name และ password
8 รายงานการบุกรุกของระบบไซเบอร์
การตรวจร่องรอยการแกะ (tamper evidence) เกี่ยวข้อง ?

มาตราการตามเหมาะสม ?

1 หมายเลขซีลที่อยู่บน Bulk ของการจัดเก็บแบบไซโล
2 หมายเลขซีลในพื้นที่จัดเก็บฉลากและกล่องของฉลาก
3 ประสิทธิภาพของซีลบนบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก
4 หมายเลขซีลบนวัสดุอันตราย
5 การควบคุมระบบสต็อคแบบปิดของวัสดุที่สำคัญ
6 ระบบบันทึกหมายเลขซีลบนรถขนส่ง
7 ระบบป้องกัน user name และ password
8 รายงานการบุกรุกของระบบไซเบอร์