ระบบ ISO9001 ทำเองได้ ตอนที่ 3 บทบาทผู้บริหาร การจัดการความเสี่ยง

reader 4556 Views

ระบบ ISO9001 ทำเองได้

ตอนที่ 3 บทบาท หน้าที่ผู้บริหาร การจัดการความเสี่ยง

ในการจัดการความเสี่ยงและโอกาส นอกจากการวิเคราะห์ประเด็นภายใน/ภายนอก หรือ SWOT แล้ว องค์กรต้องพิจารณากำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงข้อกำหนดและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย ดังตัวอย่าง ด้านล่าง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อกำหนด / ความคาดหวัง
พนักงานบริษัท อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอในการทำงาน

ความปลอดภัยในการทำงาน

ผู้ขาย (Supplier) Leadtime การสั่งซื้อที่เพียงพอในการผลิต

การจ่ายเงินตรงเวลา

ลูกค้า สินค้าคุณภาพดี ส่งมอบตรงตามกำหนด

การบริการที่ดี

ผู้ถือหุ้น บริษัทมีการเจริญเติบโต

ผลกำไร

การจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส เราสามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะ ขนาดขององค์กร สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ส่วนมากจะมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการภายใต้ระเบียบปฏิบัติมีการประเมินอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจ ให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุด

ส่วนองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดกลาง สามารถทำตามกระบวนการที่กำหนดดังตัวอย่างได้ การวิเคราะห์นี้ โดยทั่วไปจะดำเนินการโดยทีมงานผู้บริหารเป็นหลัก

  ความคาดหวัง ประเด็นความเสี่ยง/โอกาส แนวทางการจัดการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
จุดอ่อน

- ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต

- ทีมงานขาดความชำนาญในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่

- มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย สร้างผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย

- ทีมงานมีความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

- ขาดเงินทุนในการซื้อเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ที่ทันสมัย

- ไม่สามารถพัฒนาทีมงานได้ทันท่วงที หรือขาดผู้ชำนาญการออกแบบ

- หาพันธมิตรร่วมลงทุน หรือหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ

 

- จัดทำความรู้องค์กร เพื่อสร้างทีมงานที่มีประสบการณ์ หรือสรรหาทีมออกแบบที่มีประสบการณ์

ผู้บริหาร

 

 

 

แผนก HR

 
จุดแข็ง

- มีระบบบริหารงานที่ไม่ซับซ้อน

- การตัดสินใจสั่งการที่รวดเร็ว

- การดำเนินการที่รวดเร็วเหนือกว่าคู่แข่ง เป็นโอกาสในการออกแบบผลิตภัณฑ์และส่งออกตลาดได้เร็วกว่าคู่แข่ง กำหนดขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์และการอนุมัติที่เรียบง่ายในคู่มือการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนกออกแบบ  
โอกาส

- ประชากรไทยมีการเจริญเติบโตสูงขึ้น

- ระบบการขนส่งมีความสะดวก

         
อุปสรรค

- มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่รวดเร็ว

- คู่แข่งในตลาดที่เป็นผู้ค้ารายใหญ่

         
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้ขาย (Supplier)

- Leadtime การสั่งซื้อที่เพียงพอในการผลิต

- การจ่ายเงินตรงเวลา

 

- สั่งซื้อตามกำหนด Leadtime supplier

 

- จ่ายเงิน supplier ได้ตรงตามกำหนด

 

- สั่งของเร่งด่วน สั้นกว่า Leadtime supplier

 

- ไม่สามารถจ่ายเงินได้ตามกำหนด

 

- วางแผนการซื้อวัตถุดิบ และส่ง forecast ให้ supplier ล่วงหน้า

 

- วางแผน cashflow ให้สมดุลกับรายได้ ร่วมกับการเงิน

 

- แผนกวางแผน, จัดซื้อ และการเงิน

 
ลูกค้า

-

         
พนักงานบริษัท

-

         

เพื่อเป็นการฝึกลองใส่ข้อมูลในตารางส่วนที่ว่างดูครับ จะได้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ถ้าไม่มั่นใจว่าถูกต้องหรือไม่สามารถส่งคำถามมาทางอีเมล์ หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไว้ได้ครับ

ส่วนแบบฟอร์มสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กรครับ ไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นแบบนี้เท่านั้น

ตอนหน้า ตอนที่ 4 เราจะมาต่อในเรื่องของการกำหนดขอบเขตระบบบริหารคุณภาพ และกำหนดกระบวนการที่จำเป็นในองค์กรกันครับ