วัดอย่างไร ว่าท่านสร้างวัฒนธรรมให้เกิดในองค์กรแล้ว ?

reader 13809 Views

วัดอย่างไรว่าท่านสร้างวัฒนธรรมให้เกิดในองค์กรแล้ว  ?

 • การทำแบบสำรวจพนักงงาน
 • การสัมภาษณ์พนักงานประจำปีแบบตัวต่อตัว
 • ระบบการ feed back
 • การทบทวนการฝึกอบรม
 • การทำงานเป็นทีม
 • แผนกลยุททธ์การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • กิจกรรมเพื่อรักษามาตราฐานด้าน quality & food safety

ปรับปรุงวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ?

หากระหว่างที่ท่านทำตามแผนของการสร้างวัฒนธรรม ก็นำผลจากการประเมิน ไม่ว่าจะจากแบบสอบถาม ผลสะท้อนจากกิจกรรมต่างๆ ที่ทำระหว่างปี ท่านก็นำเข้าสู่ระบบ การปรับปรุงไม่ว่า วาระคุยประจำเดือน หรือ คุยประจำปี ปรับปรุง ไปเรื่อย ตาม PDCA สุดท้ายแล้ว ท่านสร้างได้ เป็นประโยชน์ต่อทุกคนในองค์กร

ตัวอย่างแผนการดำเนินการเพื่อสร้าง food safety culture ด้านความปลอดภัยอาหารและคุณภาพสินค้าของ บริษัทXX  จำกัด ระยะ 2 ปี

เรื่องที่ดำเนินการตาม food safety culture (Food safety & qualiy) กระบวนการผลิตXXX

ส่งเสริมการล้างมือของพนักงาน เพื่อลดการปนเปื้อน

แผนการดำเนินการ กิจกรรมปีที่ 1

 1. พัฒนาแบบสอบถามเพื่อทำการสำรวจความเข้าใจของพนักงงานที่มี
  • ความเข้าใจในการล้างมือ
  • เข้าใจความสำคัญของการล้างมือ
 2. กำหนดแผนและเกณฑ์ เกณฑ์การทวนสอบ swab test
 3. ฝ่ายบุคคลละฝ่ายผลิตร่วมมือกันเพื่อพัฒนา รูปแบบในการ เข้าใจของพนักงงานใหม่ และ พนักงงานปัจจุบัน
 4. ฝ่ายผลิตและฝ่ายบุคคล ดำเนินการตาม พัฒนาคู่มือการฝึกอบรม พนักงานใหม่   เช่น ทำ WI เป็นรูปภาพ
 5. กำหนดแผนพัฒนากิจกรรมระหว่างปี ที่ 2

แผนการดำเนินการ กิจกรรมปีที่ 2

 1. ดำเนินการตามกำหนดการที่มีแผนพัฒนาในปี 2563 ทั้ง 5 ข้อ
 2. ฝึกอบรมพนักงานตามคู่มือใหม่
 3. ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนดตลอดทั้งปี
 4. ดำเนินการแบบทดสอบเพื่อสำรวจพนักงงานทุก 3 เดือน
 5. มอบรางวัลสำหรับแผนกที่ได้คะแนนจากแบบสำรวจทุก 3 เดือน

ใครจะเป็นผู้นำไปใช้

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล /ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ใครจะเป็นผู้ทบทวน

ผู้จัดการโรงงาน

จะทำการทบทวนบ่อยแค่ไหน

ทำการทบทวนกิจกรรมทุก 1 เดือน

เกณฑ์ที่ใช้ในการวัด การวัดผลกิจกรรมปีที่ 1

 1. มีแบบสำรวจความเข้าใจของพนักงาน
 2. แผนการสุ่มตรวจและเกณฑ์การการทวนสอบประสิทธิภาพ
 3. คู่มือการสอนพนักงานใหม่ด้านการล้างมือ
 4. แผนกิจกรรมสำหรับสื่อสารและส่งเสริมตลอดปี ที่ 2

เกณฑ์ที่ใช้ในการวัด การวัดผลกิจกรรมปีที่ 2

 1. ผลคะแนนการสำรวจความเข้าใจของพนักงานไม่น้อยกว่า 70 % ทุก 3 เดือน
 2. ผลการทดสอบ swab test มือพนักงงาน ผ่าน 100 % ทุกเดือน