เตรียมตัวอย่างไร ของฝ่ายจัดซื้อ สำหรับการตรวจ BRCGS Food Safety Issue 8 ?

reader 9337 Views

การเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการตรวจ BRCGS Global Standard For Food Safety Issue 8:

ฝ่ายจัดซื้อ เริ่มต้นได้ตามนี้ได้เลย

 1. ต้องทำมีเอกสารการประเมินความเสี่ยงของ วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์
  ชื่อวัตถุดิบ ที่มีการแสดงระดับความเสี่ยงด้านต่างๆ (สูง กลาง ต่ำ) ของบริษัท โดยเกณฑ์การประเมินตามด้านล่าง

  • อันตรายทางด้านกายภาพ
  • อันตรายทางด้านเคมี
  • อันตรายทางชีวภาพ
  • สารก่อภูมิแพ้
  • ความเสี่ยงทางด้านปลอม /ทดแทน
  • ความเสี่ยงด้านการปนเปื้อนด้านสายพันธ์
  • วัตถุดิบมีการควบคุมโดยกฎหมาย
 2. ต้องมีเอกสารขั้นตอนการคัดเลือกผู้ขายรายใหม่
  โดยมีรายละเอียดกำหนดเกณฑ์อย่างน้อยดังนี้

กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ ตามระดับความเสี่ยง

 1. สำหรับผู้ขายวัตถุดิบที่มีความเสี่ยง “วัตถุดิบ” ระดับ ความเสี่ยง ต่ำ/ Low สามารถกำหนดเกณฑ์คัดเลือก ได้ รูปแบบ 3 แบบคือ ใบ Cert GFSI หรือ Audit โรงงานหรือ ส่งแบบสอบถาม
  1.1  หลักฐานการทวนสอบ แบบสอบถามซึ่งรายละเอียดในแบบสอบถาม GMP /HACCP product safety/traceability )หลังจากแบบสอบถามต้องมี อำนาจ ทบทวนแบบสอบถามของผู้ขายที่ตอบกลับมา
  – บันทึกการซ้อมสอบกลับจากผู้ขาย กรณีเกณฑ์การคัดเลือกใช้แบบสอบถาม ท่านต้องทำการซ้อมสอบกลับก่อน ขึ้นทะเบียนผู้ขายที่ผ่านการอนุมัติ
  1.2  รายงานการตรวจโรงงาน ที่มีรายละเอียดในแบบสอบถาม GMP /HACCP product safety/traceability ) โดยผู้ตรวจที่มีทักษะความสามารถด้าน ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
  1.3  เอกสารใบรับรองระบบของผู้ขายเป็นมาตราฐานที่ approved อยู่ใน https://mygfsi.com/how-to-implement/recognition/
  เช่น BRCGS , #FSSC22000 , IFS , SQF เป็นต้น
  1.4  หลักฐานการตรวจสอบใบรับรองระบบของผู้ขาย ว่าใบรับรองดังกล่าวยังไม่หมดอายุ และ ขอบข่ายการรับรองนั้น มีรายการวัตถุดิบเราอยู่จริง
  เช่น มาตราฐาน #BRCGS สามารถตรวจสอบได้ที่ brcdirectory.co.uk
  มาตราฐาน FSSC22000 สามารถตรวจสอบได้ที่ fssc22000.com/certified-organizations
 2. เอกสารกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ขาย วัตถุดิบที่มีความเสี่ยง “วัตถุดิบ” ระดับ ความเสี่ยงสูง High หรือ กลาง Medium และหลักฐานการดำเนินการตามที่กล่าวไว้ในข้อ 1.2 ,1,3 และ 1.4 ได้เลย
 3. ต้องมีเอกสารกำหนดเกณฑ์การประเมินสมรรถนะผู้ขายประจำปีของผู้ขายรายปัจจุบัน และบันทึกหลักฐานต่างๆดังนี้
  3.1  ผลการการประเมินประจำปี สำหรับผู้ขายรายปัจจุบัน ตามเกณฑ์ที่ท่านกำหนด เช่น ด้านคุณภาพ การส่งมอบ และบริการ เป็นต้น
  3.2  หลักฐานการติดตามจากผลการคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ ดังนี้

  • การติดตาม ตามเกณฑ์การคัดเลือกรายใหม่ เช่น ตาม cert เมื่อหมดอายุ
  • การตรวจโรงงาน ถ้าเกณฑ์ที่ ท่านกำหนด อาจจะจากผลการตรวจ สมรรถนะประจำปี ด้านคุณภาพสินค้า ด้านการจัดส่ง
  • การส่งแบบสอบถาม และทำการซ้อมสอบกลับกับผู้ขาย ตามเกณฑ์คัดเลือกใช้แบบสอบถามต้อง ทำสอบกลับได้ทุกๆ 3 ปี
 4. สำหรับกรณีท่านทำการซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือนายหน้า ต้องขอข้อมูลจากตัวแทนจำหน่ายหรือนายหน้า ผู้รวบรวมสุดท้าย ผู้ผลิต ผู้แบ่งบรรจุ ก่อนส่ง นายหน้าหรือตัวแทนจำหน่วยคือ บริษัทอะไร หลังจากนั้นท่านทำการประเมินบริษัทดังกล่าว ตามข้อที่ 2 และ 3 ได้เลย
 5. สำหรับการจัดการจัดการงานบริการ เช่นงานจ้างขนส่ง งานควบคุม Pest control ท่านต้องมีหลักฐานดังนี้
  • เอกสารการประเมินความเสี่ยงจากกิจกรรมของงานบริการนั้น ๆ ไม่ว่างานบริการนั้นจะมาทำบริการที่หน้างาน หรือ แค่มาเก็บตัวอย่าง โดยการประเมินด้านอันตรายทางชีวภาพ อันตรายทางเคมี อันตรายทางกายภาพ สารก่อภูมิแพ้ Food defense Food Fraud ข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านคุณภาพ
  • เอกสารการกำหนด spec หรือกำหนดของงานบริการต่างๆ ซึ่งเกิดจากการประเมินความเสี่ยง เช่น งานบริการด้าน Pest control spec คือ เจ้าหน้าที่ต้องผ่านฝึกอบรม ด้าน pest control สารเคมีต้องผ่านการ approved จาก อย กรมปศุสัตว์ กรมประมงค์ เป็นต้น
  • หลักฐานการคัดเลือกและประเมินผู้ให้บริการต่าง
  • contract หรือสัญญาจ้างของงานบริการต่างๆ

โดย #Food #EqualA #Thailand