ระบบ ISO9001 ทำเองได้ ตอนที่ 8 บทบาทของ QMR การตรวจประเมินภายใน

reader 10741 Views

ระบบ ISO9001 ทำเองได้

ตอนที่ 8 บทบาทของ QMR การตรวจประเมินภายใน

การตรวจประเมินภายใน (Internal audit) หรือจะเรียกการตรวจติดตามภายใน ตามสะดวกครับ การตรวจประเมินภายในเป็นกระบวนการที่สำคัญในทุกระบบการจัดการ เพื่อเป็นการทวนสอบการดำเนินงานภายในองค์กรให้มั่นใจว่าสอดคล้องตามข้อกำหนด ดำเนินการต่อเนื่องและมีประสิทธิผลตามความคาดหวัง และหาโอกาสในการปรับปรุงระบบ

ตามข้อกำหนด ISO9001:2015 ข้อ 9.2 กำหนดให้มีการวางแผนและดำเนินการตรวจประเมินตามแผนที่วางไว้

กระบวนการการตรวจประเมินภายใน ต้องพิจารณากำหนด

  • คุณสมบัติผู้ตรวจประเมิน – หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน, ผู้ตรวจประเมินต้องมีความสามารถเพียงพอในการตรวจประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างคุณสมบัติ
  การฝึกอบรม
ผู้ตรวจประเมิน - ผ่านการฝึกอบรมข้อกำหนด ISO9001:2015

- ผ่านการฝึกอบรมการตรวจประเมินภายใน ISO9001:2015

- เข้าใจหลักการความเสี่ยงและโอกาส

- เข้าใจกระบวนการที่จะตรวจประเมิน

หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน - ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

- เป็นผู้ตรวจประเมินในทีมอย่างน้อย 1 ครั้ง

 

  • หลักการวางแผนตรวจประเมิน – ต้องทำการวางแผนให้ครอบคลุมกระบวนการขององค์กร และความถี่ของการตรวจประเมินปีละ 1-2 ครั้ง ตามความเสี่ยง โดยปัจจัยความเสี่ยงประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อระบบการบริหารคุณภาพ, ผลการตรวจประเมินทั้งจากภายในและภายนอก, ความสำคัญของกระบวนการนั้น ๆ
  • การตรวจประเมิน – การตรวจต้องดำเนินการโดยผู้ที่เป็นอิสระต่อกระบวนการที่ถูกตรวจ

ทีมผู้ตรวจประเมินทำการเตรียมรายการตรวจประเมิน (Audit checklist)

และดำเนินการโดยตรวจตามรายการตรวจประเมินที่เตรียมไว้ ผ่านการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน, สังเกตการณ์ทำงาน และทบทวนเอกสารและบันทึกการทำงาน

  • ผลการตรวจประเมิน – ผลการตรวจประเมินประกอบด้วย

ความสอดคล้อง (C) – เมื่อพบว่าหลักฐานการตรวจประเมินสอดคล้องกับเกณฑ์การตรวจประเมิน

ความไม่สอดคล้อง (NC) หรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด – เมื่อพบว่าหลักฐานการตรวจประเมินไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การตรวจประเมิน, ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีประสิทธิผล

โอกาสในการปรับปรุง (OFI) – เมื่อพบว่าหลักฐานแสดงความสอดคล้องแล้ว แต่ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะการปรับปรุง

  • การจัดการความไม่สอดคล้องและการแก้ไข – กำหนดระยะเวลาอย่างเหมาะสมกับลักษณะปัญหา และมีการแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำ

การดำเนินการตรวจประเมินทีมงานต้องผ่านการฝึกอบรม ที่รวมภาคปฏิบัติเข้าไปด้วย เพื่อให้เกิดทักษะในการนำไปใช้จริง ถ้าสนใจอบรม พร้อม work shop เรียนรู้แบบเชิงลึก สามารถติดต่อเราได้ครับ

สำหรับตัวอย่างของระเบียบปฏิบัติ เรื่องการตรวจประเมินภายใน สามารถดาวน์โหลดไฟล์แนบได้เลยครับ

รายละเอียดการตรวจประเมินภายใน ควรเป็นไปตามหลักการที่กำหนดใน ISO19011:2018

ตอนหน้า ตอนที่ 9 มาดู บทบาทหน้าที่ของ QMR ในการจัดทำระบบการแก้ไขและป้องกัน กันต่อครับ

#ISO9001ทำเองได้, #ISO9001:2015, #QMR, #Internal_audit, #IQA