คู่มือระบบความปลอดภัยอาหารของการทำระบบ GHPs V 5 ตัวใหม่ (พร้อม QM ตัวอย่างของระบบ GHPs & HACCP v.5)

reader 7454 Views

จากการปรับเปลี่ยนของมาตรฐาน Codex GMP & HACCP  ฉบับ 4 ปี 2003  GHPs & HACCP ฉบับที่ 5  ปี 2020 นั้น  เพื่อให้ท่านได้ทบทวนระบบของบริษัท ว่าพร้อมกับการตรวจรับรองระบบใหม่หรือตรวจรับรองปรับเวอร์ชั่น  เป็น GHPs & HACCP ตัวใหม่กันดังนี้

  1. เนื่องจากบทนำของมาตรฐาน มีการกล่าวถึงรวมทั้งในข้อกำหนด 8.4 การให้ความรู้ผู้บริโภคก็ให้ผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหาร เน้น ตามกฎของ WHO 5 หลักการ มาประยุกต์ใช้?
  2. รักษาความสะอาด

2.การแยกอาหารดิบ และอาหารปรุงสุกออกจากกัน

3.การปรุงอาหารให้สุกอย่างทั่วถึง

4.การจัดเก็บอาหารภายใต้อุณหภูมิ    ที่เพียงพอเหมาะสม

5.การใช้น้ำ และวัตถุดิบที่มีความปลอดภัย

แล้วหน่วยงานใดในบริษัทที่จะนำข้อนี้ใช้?

คำตอบคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการการออกแบบฉลากสินค้า การทำโบว์ชัวของบริษัท หน่วยงานที่ดูแลเวปไซต์ของบริษัท เพื่อใช้หลักการนี้ในการให้ความรู้ผู้บริโภค เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเข้าใจในการใช้ผลิตภัณฑ์

  1. การแสดงความมุ่งมั่นในการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร ผ่านการสร้าง “ วัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของอาหาร “ โดยพื้นฐานของการทำงานที่ประสบความสำเร็จของระบบสุขอนามัยของอาหารคือการจัดตั้งและบำรุงรักษาวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านอาหารในเชิงบวก ที่ยอมรับถึงความสำคัญของพฤติกรรมของมนุษย์ในการจัดหาอาหารที่ปลอดภัยและเหมาะสม

หลักฐานที่แสดงว่า บริษัทได้ทำตามข้อนี้ คือ นโยบายด้านความปลอดภัยอาหาร   การวางกลยุทธ์เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ผ่านการ ทำกิจกรรมต่างๆ การวัดผลกิจกรรม

  1. ข้อกำหนดข้อที่ 1 เรื่อง การแนะนำและการควบคุมอันตรายจากอาหาร  สำหรับข้อกำหนดข้อนี้ คือการที่บริษัทพิจารณาว่า อันตรายต่างๆ ที่กล่าวในข้อนี้ มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับกระบวนการผลิตของท่านหรือไม่ หลังจากนั้นก็กำหนดมาตรการควบคุม ในข้อกำหนดต่อไป
  2. หลังจากนั้นก็ประยุกต์ใช้ ข้อกำหนด

-  ข้อกำหนดที่ 2: การผลิตขั้นต้น

- ข้อกำหนดข้อที่ 3: การจัดตั้ง – การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์

- ข้อกำหนดข้อที่ 4: การฝึกอบรมและทักษะความสามารถ

- ข้อกำหนดข้อที่ 5: การบำรุงรักษาสถานที่การทำความสะอาดและการกำจัดและการควบคุมสัตว์รบกวน

- ข้อกำหนดข้อที่ 6: สุขอนามัยส่วนบุคคล

- ข้อกำหนดข้อที่ 7: การควบคุมการทำงาน

  • ข้อกำหนดที่เพิ่มเติมใหม่ๆ ก็เป็นข้อกำหนด HACCP ที่เริ่มตั้งแต่การ ระบุรายละเอียดของสินค้า คำอธิบายกระบวนการ (มาตรการควบคุมของขั้นตอนการทำงานนั้นๆ เช่น อุณภูมิและเวลา หรือ  GHPs ที่มีความเฉพาะในการควบคุมอันตรายในขั้นตอนนั้นๆ เป็นต้น )  การเฝ้าติดตามและการดำเนินการแก้ไข การทวนสอบระบบ
  • และ การควบคุมสารก่อภูมิแพ้ ก็ เป็นข้อกำหนดใหม่ที่เพิ่มมาใหม่ ให้ท่านยึดหลัก การควบคุมตามกฎหมายประเทศที่จำหน่ายสินค้าดังกล่าว เพื่อให้มีการระบบ บนฉลากสินค้าสอดคล้องตามกฎหมาย และ ให้ท่านควบคุมการสัมผัสข้าม ของสารก่อภูมิแพ้ในกระบวนการผลิต

-ข้อกำหนดข้อที่ 8: ข้อมูลผลิตภัณฑ์และการรับรู้ผู้บริโภค ข้อกำหนดที่เพิ่มเติมใหม่ เป็นการสร้างระบบที่สามารถสอบกลับได้ของผลิตภัณฑ์ย้อนจากสินค้าที่ส่งให้ลูกค้ากลับมาถึงวัตถุดิบที่นำมาผลิตสินค้าดังกล่าว

- ข้อกำหนดข้อที่ 9: การขนส่ง

พร้อมกันนี้ เพื่อให้ท่านเป็นแนวทาง ลอง download  คู่มือQM ตัวอย่างของระบบ GHPs & HACCP v.5 ไปปรับใช้ ให้เหมาะสมกับลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทท่าน

 

>> Download คู่มือระบบความปลอดภัยอาหารของการทำระบบ  GHPs V 5 ตัวใหม่<<

 

ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปรับระบบ HACCP  จาก ใจ Food Team EQA Thailand

#GHPs #HACCP โดย  #Food Team  #Equal A #Thailand