Auditor ตรวจเรื่อง Food Fraud เขาดูอะไรบ้าง

reader 9082 Views

Auditor ตรวจ แผนบรรเทาเรื่องอาหารปลอม Food Fraud เขาดูอะไรบ้าง ?

รายการตรวจสอบความพร้อมของบริษัทท่านว่าพร้อมหรือไม่ ?  เมื่อ auditor ไม่ว่าจะ จากหน่วยงานให้การรับรอง (CB) จากลูกค้า จะมาขอตรวจ การจัดการด้าน Food fraud ความเป็นของแท้ของผลิตภัณฑ์

 1. มีทีมที่มีความสามารถ / ความรู้ที่ถูกต้องหรือไม่?
 • ดูเอกสารการประกาศแต่งตั้งทีมงานที่ดูด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ปลอม
 • ดูสมาชิกในทีมว่ามาจากหลากหลายหน่วยงานหรือ ไม่ เช่น จากหน่วยงานรักษาความปลอดภัย  หน่วยงานด้านกฎหมาย หน่วยงานการจัดซื้อ  หน่วนงานการผลิต  หน่วยงาน การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หน่วยงานควบคุมคุณภาพ เป็นต้น
 • ดูการฝึกอบรมรมของทีมงานด้านการประเมินผลิตภัณฑ์ปลอม ที่ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ  เพื่อ

(1) สามารถดำเนินการทบทวนเหตุการณ์ต่างด้านอาหารปลอมได้

(2) สามารถดำเนินการประเมินช่องโหว่การปลอมด้านอาหารได้

(3) มีความรู้ด้านกลยุทธ์การป้องกันการปลอมอาหาร

(4) มีความรู้อะไรบ้างที่ผู้บริหารต้องแสดงความมุ่งมั่นของผู้บริหาร สำหรับการดำเนินการด้านอาหารปลอม

 1. มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอมและจัดทำเอกสารหรือไม่?
 • ในเอกสารการประเมินความเสี่ยงรายละเอียดของช่องโหว่ มีการกำหนดครบทุกประเภท ( การทดแทน การใช้สาร enhancement ที่ไม่ได้รับการอนุมัติ การปลอมเครื่องหมายการค้า การปลอมแปลงสินค้า การขโมยสินค้า หรืออื่นๆ ?
 • มีรายละเอียดเชิงลึกในการประเมินด้าน ข้อมูลในอดีต แรงจูงใจทางเศรษฐกิจความสามารถในการตรวจจับ ฯลฯ ?
 • มีรายละเอียดเชิงกว้างด้าน ในการประเมินด้าน ครอบคลุมวัตถุดิบทั้งหมดหรือไม่ ?
 • การดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอม เป็นวิธีที่สามารถกำหนดให้เห็น นัยสำคัญของช่องโหว่ ต่างๆหรือไม่?
 1. การดำเนินการเมื่อผลการประเมิน ชี้บ่งว่ามี ช่องโหว่ที่มีนัยยะสำคัญ โดยมีการกำหนดแผนบรรเทาผลกระทบ ด้านการปลอมดังกล่าว เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่?
 • มีการกำหนดแผนการทวนสอบระบบครอบคลุม แผนบรรเทาผลกระทบ ด้านการปลอม
 1. มีการกำหนดความถี่ในการทบทวน แผนบรรเทาเรื่องอาหารปลอม Food Fraud บ่อยแค่ไหน และความถี่ดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่ ?
 2. มีเขียนขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการฉุกเฉินไว้ ครอบคลุมหากมีการเกิด เหตุการณ์ด้านการปลอมวัตถุดิบ หรือบรรจุภัณฑ์ เกิดขึ้นระบบของบริษัทจะดำเนินการจัดการอย่างไร ไว้หรือไม่ ?
 3. มีการนำแผนบรรเทาเรื่องอาหารปลอม Food Fraud ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปใช้ผ่านระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ขององค์กร  เช่น บันทึกต่างๆ , ความตระหนักของผู้คน, การรักษาความปลอดภัยของสถานที่ผลิต  การตรวจติดตามภายใน, การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร)?

 

Food Fraud # โดย #Food Team  #Equal A #Thailand