เตรียมตัวล่วงหน้ากับ GHP _HACCP version 5 ก่อนประกาศใช้

reader 12374 Views

เตรียมตัวล่วงหน้ากับ ฉบับร่าง GHP version 5  ก่อนประกาศใช้จริง ?

เพื่อให้ท่านสามารถปรับเปลี่ยนจาก GMP &HACCP rev. 4 2003 กับฉบับ เรามาเทียบข้อกำหนดให้ดูภาพกว้าง ว่าเปลี่ยนจากเดิมมากน้อยแค่ไหน สำหรับการเตรียมตัวแต่ละข้อ ติดตามในตอนต่อไปนะคะ

ฉบับร่าง GHP

(CXC 1-1969, Rev. 5-2020 (New Version)

Codex GMP

( CAC/RCP 1-1969, Rev.4- 2003)

ส่วนที่ 1: บทนำและการควบคุมอันตรายที่มีต่ออาหาร -
ส่วนที่ 2: วัตถุประสงค์ของการผลิตขั้นต้น:

2.1        การควบคุมสภาพแวดล้อม

2.2        สุขลักษณะของการผลิต

2.3        การเคลื่อนย้าย จัดเก็บ และขนส่ง

2.4        การทำความสะอาด การบำรุงรักษาและสุขลักษณะส่วนบุคคล

-
ส่วนที่ 3: สถานประกอบการ – การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์

3.1    สถานที่ตั้งและโครงสร้าง

3.1.1            สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ

3.1.2            การออกแบบ และการวางผัง สถานประกอบการด้านอาหาร

3.1.3            โครงสร้างภายใน และส่วนประกอบ

3.1.4            สถานประกอบการด้านอาหารแบบชั่วคราว/เคลื่อนที่ และเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

3.2    สิ่งอำนวยความสะดวก

3.2.1            สิ่งอำนวยความสะดวกในการระบายน้ำ และการกำจัดของเสีย

3.2.2      สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำความสะอาด

3.2.3      สิ่งอำนวยความสะดวกสุขลักษณะส่วนบุคคล และห้องน้ำ

3.2.4            อุณหภูมิ

3.2.5            คุณภาพอากาศและการระบายอากาศ

3.2.6            การให้แสงสว่าง

3.2.7            การเก็บรักษา

3.3    เครื่องมือ

3.4    อุปกรณ์ควบคุมและตรวจเฝ้าระวังอาหาร

3. การผลิตเบื้องต้น

3.1 สุขลักษณะของสภาพแวดล้อม

 

3.2  การผลิตอย่างถูกสุขลักษณะของแหล่งอาหาร

3.3  การปฏิบัติต่ออาหาร การเก็บรักษา และการขนส่ง

3.4  การทำความสะอาด การซ่อมบำรุง และสุขอนามัยในการผลิตเบื้องต้น

ส่วนที่ 4: การฝึกอบรมและความสามารถ

4.1        ความตระหนัก และความรับผิดชอบ

4.2        โปรแกรมการฝึกอบรม

4.3        การแนะนำและการกำกับดูแล

4.4        การฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูความรู้

4. สถานประกอบการ : การออกแบบและสิ่งอำนวยความสะดวก

4.1 สถานที่ตั้ง

4.2 อาคารและห้อง

4.3 เครื่องมือ

4.4 สิ่งอำนวยความสะดวก

ส่วนที่ 5: การบำรุงรักษาสถานประกอบการ การทำความสะอาด และการฆ่าเชื้อ และระบบการควบคุมสัตว์รบกวน

5.1        การบำรุงรักษา และการทำความสะอาด

5.2       ระบบการควบคุมสัตว์รบกวน

5.3       การจัดการของเสีย

5. การควบคุมการปฏิบัติงาน

5.2.1 การควบคุมอุณหภูมิและเวลา

5.2.2 ขั้นตอนเฉพาะของกระบวนการแปรรูป

5.2.3 ข้อกำหนดด้านจุลินทรีย์และอื่นๆ

5.2.4 การปนเปื้อนข้ามของจุลินทรีย์

5.2.5 การปนเปื้อนทางฟิสิกส์และเคมี

5.3 การควบคุมวัตถุดิบ

5.4 บรรจุภัณฑ์

5.5 น้ำ

- 5.5.1 น้ำที่สัมผัสกับอาหาร

- 5.5.2 น้ำที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร

- 5.5.3 น้ำแข็งและไอน้ำ

5.6  การจัดการและการกำกับดูแล

5.7  การควบคุมการเอกสาร และ บันทึก

5.8  การดำเนินการเรียกคืนสินค้า

ส่วนที่ 6: สุขลักษณะส่วนบุคคล

6.1        สถานะสุขภาพ

6.2        การเจ็บป่วย และการบาดเจ็บ

6.3        ความสะอาดส่วนบุคคล

6.4        พฤติกรรมส่วนบุคคล

6.5        ผู้เยี่ยมชม และบุคคลอื่นจากภายนอกสถานประกอบการ

6. สถานประกอบการ : การบำรุงรักษาและการสุขาภิบาล

6.1 การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

- 6.1.1 ทั่วไป

- 6.1.2 วิธีการและขั้นตอนการทำความสะอาด

6.2 รายการการทำความสะอาด

6.3 ระบบการควบคุมสัตว์รบกวน

- 6.3.1 ทั่วไป

- 6.3.2 การป้องกันการเข้ามาในอาคาร

- 6.3.3 การเข้าอาศัยและการรุมทำลาย

- 6.3.4 การตรวจติดตามและการตรวจหา

- 6.3.5 การกำจัด

6.4 การจัดการขยะ

6.5 ประสิทธิภาพของการตรวจติดตาม

ส่วนที่ 7: การควบคุมการปฏิบัติงาน

7.1        รายละเอียดผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ

7.2        ประเด็นหลักของ GHPs

7.3        น้ำ

7.4        ระบบเอกสาร และบันทึก

7.5        ขั้นตอนการเรียกคืน – การนำอาหารที่ไม่ปลอดภัยออกจากตลาด

7. สถานประกอบการ : สุขอนามัยส่วนบุคคล

7.1 ภาวะสุขภาพ

7.2 การเจ็บป่วยและบาดเจ็บ

7.3 ความสะอาดส่วนบุคคล

7.4 พฤติกรรมส่วนบุคคล

7.5 ผู้เยี่ยมชม

ส่วนที่ 8: ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความตระหนักให้ผู้บริโภค

8.1        การชี้บ่งรุ่น และการสอบกลับได้

8.2        ข้อมูลผลิตภัณฑ์

8.3        การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์

8.4        การให้ความรู้แก่ผู้บริโภค

8.การขนส่ง

8.1 ทั่วไป

8.2 ข้อกำหนด

8.3 การใช้งานและการบำรุงรักษา

 

ส่วนที่ 9: การขนส่ง

9.1        ทั่วไป

9.2        ข้อกำหนด

9.3        การใช้งานและการบำรุงรักษา

9.ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค

9.1 สิ่งแสดงรุ่นผลิตภัณฑ์

9.2 ข้อมูลผลิตภัณฑ์

9.3 การแฉลงฉลาก

9.4 การให้ความรู้แก่ผู้บริโภค

10.การฝึกอบรม

10.1 ความตระหนักและความรับผิดชอบ

10.2 รายการฝึกอบรม

10.3 การแนะนำและกำกับดูแล

10.4 การฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้

 

GHP #1 โดย #Food #EqualA #Thailand